Dotychczas paragraf 069 zawierał zapis: „paragraf ten obejmuje opłaty pobierane przez jednostki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz inne jednostki budżetowe, a w szczególności”. Po zmianie brzmieniem paragrafu 069 to: „paragraf ten obejmuje w szczególności”. Wszystkie wymienione w tym paragrafie szczegółowe opłaty pozostały bez zmian.

Dla przypomnienia, paragraf ten obejmuje w szczególności:

- opłaty paszportowe,

- opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego,

- należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,

- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,

- opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym,

- opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności,

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- opłaty egzaminacyjne,

- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki,

- opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich,

- opłaty za uzyskanie akredytacji oraz opłaty za wydanie certyfikatu,

- opłaty za patenty krajowe,

- opłaty za patent europejski,

- wpływy pochodzące z wypłat pokrywających co najmniej 80% kosztów wytworzenia znaków akcyzy,

- opłaty za udzielone zezwolenia, opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydanie świadectw zawodowych lub uznanie za równoważne z nimi świadectwa, uiszczane na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612),

- opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),

- opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi,

- opłaty za wydanie pisemnej interpretacji podatkowej przez Biura Krajowej Informacji Podatkowej,

- opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.),

- opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych i z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

- opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184),

- opłaty z tytułu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.),

- wpływy z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego – o których mowa w art. 203 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego Administracja