Sejm odrzucił wszystkie 77 poprawek Senatu do budżetu na 2023 r. m.in. dotyczące zwiększenia budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,5 mld zł, aby zrekompensować funduszowi zaprzestanie finansowania części zadań służby zdrowia. A także zwiększenia o 2 mld zł wydatków na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, o 700 mln zł wydatków na psychiatrię dziecięcą i o 500 mln zł na in vitro. Sejm nie zgodził się także na wykreślenie zapisu o przekazaniu publicznemu radiu i telewizji 2,7 mld zł w obligacjach jako rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu.

- Ustawa budżetowa przyjęta przez Sejm to najlepszy możliwy budżet na trudne czasy - oceniła po uchwaleniu budżetu minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W ustawie przyjęto:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,5 mld zł
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,5 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 4,5 proc. PKB,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB.
 • dochody podatkowe budżetu państwa - 545 mld zł,
 • dochody niepodatkowe - 55 mld zł,
   

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%,
 • inflacja w ujęciu średniorocznym wynosząca 9,8%,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,8%,

W zakresie budżetu środków europejskich ustawa budżetowa na 2023 rok zakłada:

 • dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich w wysokości nie większej niż 16,2 mld zł.

 

 

  Dochody budżetu państwa w 2023 r.

  Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miała sytuacja makroekonomiczna. 

  W porównaniu do 2022 r. makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych nie będą aż tak dobre jak w roku obecnym ale dalej, zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym, będziemy mieli do czynienia ze wzrostem bazy podatkowej.

  Drugim istotnym czynnikiem jest przyjęte założenie o ważnej zmianie w działaniach mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji wysokiej inflacji, szczególnie w zakresie energii i gazu. Zamiast obniżonej stawki podatku VAT zaczną bowiem obowiązywać inne pozapodatkowe rozwiązania.

  Dochody z poszczególnych podatków prognozowane są w następujących kwotach:

  • 286 mld zł – z podatku od towarów i usług;
  • 88,5 mld zł – z podatku akcyzowego;
  • 4 mld zł– z podatku od gier;
  • 73,6 mld zł – z podatku dochodowego od osób prawnych;
  • 78 mld zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • 4,6 mld zł – z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin;
  • 5,9 mld zł – z podatku od niektórych instytucji finansowych;
  • 3,8 mld zł – z podatku od sprzedaży detalicznej.

  W ramach kategorii dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości:

  • dywidendy – 2.,2 mld zł;
  • cło – 8,6 mld zł;
  • dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – 40,8 mld zł;
  • wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 3,6 mld zł.

  Wydatki

  Ustawa budżetowa na rok 2023 została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu

  W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniono m.in.:

  • zwiększenie środków na służbę zdrowia ponad 6% PKB,
  • środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
  • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8% z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emeryturę,
  • 3% PKB na obronność,
  • zwiększenie wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
  • środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
  • zwiększenie wydatków na rolnictwo.

  Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.