Dyrektor Izby Skarbowej po rozpoznaniu odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił podatniczce zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w kwocie niemal 100 tys. zł.

Dochody z usług seksualnych

Podatniczka wniosła na powyższą decyzję skargę do sądu administracyjnego. Wśród zarzutów skargi podniosła między innymi, że organy administracji podatkowej poczyniły wadliwe ustalenia stanu faktycznego. Przyjęły one bowiem zaniżoną (w ocenie podatniczki) kwotę dochodów, jakie uzyskała ona z tytułu świadczenia usług seksualnych - podniesiono w skardze.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z 4 lutego 2016 r. w sprawie I SA/Rz 640/15 oddalił skargę. WSA podzielił stanowisko organów, iż nie ma podstaw do ustalenia, że podatniczka osiągała wyższe dochody z uprawiania prostytucji. O ile bowiem sam fakt nierządu został wykazany, o tyle wysokość dochodów z tego tytułu uprawdopodobniono jedynie w części. Same zaś zapewnienia podatniczki nie są wystarczające dla ustalenia tego typu zarobków - podkreślił sąd.

Sąd powołał się na art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z tym przepisem wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

 

Uprawdopodobnienie wystarcza

Przepis ten, mimo stwierdzenia jego niezgodności z Konstytucją, znajdował zastosowanie w sprawie, przy uwzględnieniu jednak zasad i wskazań Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem za wystarczające uprawdopodobnienie przez podatnika, iż środki takie pochodziły ze źródeł opodatkowanych lub nie podlegających opodatkowaniu - wskazał sąd.

Podatniczka wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Twierdziła, że WSA bezpodstawnie oddalił jej skargę, podczas gdy decyzje organów podatkowych opierały się o niewłaściwie ustalony stan faktyczny. Argumentowała, że dokonana ocena materiału dowodowego była błędna. NSA nie podzielił jednak zarzutów podatniczki. W związku z powyższym oddalił skargę kasacyjną.

 


NSA podkreślił, iż podatnik musi uczestniczyć aktywnie w postępowaniu podatkowym. W razie zaś ustalenia nadwyżki wydatków i zgromadzonego majątku nad ujawnionym przychodem podatnika, powinien on uprawdopodobnić, skąd taka nadwyżka pochodzi.  Powołując się na definicję ze Słownika Języka Polskiego PWN, NSA wskazał, iż uprawdopodobnić to "sprawić, że coś staje się prawdopodobne".

Brak wiary na słowo

Gdy chodzi o przychody, do uprawdopodobnienia ich uzyskania nie jest wystarczające twierdzenie, że podatnik mógł uzyskać jakieś przysporzenie. Niezbędne jest przedstawienie faktów i dowodów, które uwiarygodniałyby przypuszczenie, że faktycznie takie dochody podatnik uzyskał. Nie są tu dostateczne same twierdzenia zainteresowanego. Takie zapatrywanie przedstawił NSA w wyroku z 12 lipca 2018 r. w sprawie II FSK 2135/16.

Zobacz również: NSA: Dochody z nierządu trzeba udowodnić >>

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych >>

Nieujawnione źródła przychodu – od 1 stycznia 2016 r. >>

Jak chodzi o dochody z nierządu, to na gruncie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlegają one opodatkowaniu. Jednakże nie oznacza to, że samo wskazywanie przez podatniczkę, że uzyskała przychody z takiego tytułu, jest wystarczające, by uwzględnić jej skargę. W postępowaniu podatkowym zeznawało kilku mężczyzn, którym podatniczka świadczyła usługi seksualne. Na podstawie wskazanych przez nich liczby spotkań z nią i przyjętych stawek, obliczono wysokość dochodów podatniczki z nierządu - wskazał NSA.

Ocena zeznań

Nie oznaczało to jednak, że można uznać za zgodne z prawdą twierdzenia skarżącej, iż uzyskiwała także większe dochody również z obcowania z innymi mężczyznami. Tego bowiem podatniczka nie uprawdopodobniła - podkreślił NSA. Skarga kasacyjna okazała się więc niezasadna.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 października 2018 r., II FSK 3069/16