Napiwków nie można traktować jako darowizny. Jak podkreśla Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną darowizna jest świadczeniem pod tzw. tytułem darmym. Oznacza to, że obdarowany nie musi nic w zamian świadczyć. A przecież nie budzi, a przynajmniej nie powinno budzić żadnych wątpliwości to, że napiwek jest przekazywany wtedy, gdy klient jest zadowolony z obsługi.

Praca wakacyjna dziecka może pozbawić rodziców ulgi >>

Ekspertka zwraca uwagę, że sposób opodatkowania napiwków zależy od tego, kto go otrzymuje i w jaki sposób jest on rozdzielany między osoby zatrudnione.

LEX Biblioteka Podatkowa >>

Obowiązkowy napiwek to część zapłaty za usługę

Jeśli napiwek jest obligatoryjnie doliczany do rachunku, wówczas stanowi część usługi. Podlega więc opodatkowaniu zarówno podatkiem VAT (jeśli przedsiębiorca-sprzedawca usługi jest podatnikiem VAT), a także stanowi przychód w rozumieniu podatku dochodowego. Późniejsze rozdzielenie kwoty napiwku pomiędzy personel będzie stanowiło ich przychód ze stosunku pracy lub umowy zlecenia, opodatkowany zgodnie z obowiązującymi zasadami. Co ważne, kwota ta będzie również podstawą wymiaru składek społecznych i zdrowotnych ZUS (oczywiście z uwzględnieniem wyjątków dotyczących np. studentów do 26 roku życia). Do obliczania i wpłacania na rachunek ZUS i urzędu skarbowego stosownych kwot obowiązany jest pracodawca. To on pełni rolę płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.

Wspólne rozliczenie przez pracodawcę

Nieco inaczej będzie wtedy, gdy osoba otrzymująca napiwki będzie przekazywać otrzymane kwoty do tzw. wspólnego rozliczenia przez pracodawcę. Różnica będzie polegała na tym, że kwoty napiwku nie będą stanowiły obrotu w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Będą to tzw. inne przychody w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym. Rozdzielenie ich pomiędzy osoby zatrudnione będzie się jednak wiązało z identycznymi skutkami, jak powyżej.

Bezpośrednie wręczenie napiwku to przychód z innych źródeł

W sytuacji zaś, gdy napiwek jest wręczany bezpośrednio osobie obsługującej, bez późniejszego przekazania pracodawcy do rozdzielenia, wówczas dochodzi do powstanie tzw. przychodu z innych źródeł. Rutkowska tłumaczy, że w tej sytuacji możliwe są tu dwa schematy opodatkowania. Pierwszy polega na tym, że podatek jest obliczany po zakończeniu miesiąca, w którym otrzymane zostały napiwki i wpłacany do 20 dnia następnego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku, zarówno  kwoty przychodu, jak i zapłacone zaliczki zostaną wykazane w zeznaniu rocznym. Drugi polega zaś na tym, że w trakcie roku nie są wpłacane zaliczki, a cała kwota przychodu wykazywana jest dopiero po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym.

Podatek od życia, basenu, zębów, okien i brody >>