W ostatnim czasie aktualny stał się temat podlegania przez spółki osobowe pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe (tzw. duże urzędy skarbowe, w skrócie DUS). W tekście MF zmienia zdanie - duże urzędy skarbowe także dla spółek osobowych informowaliśmy o tym, że resort finansów wydał dwie różne opinie w tym zakresie. Z pierwszej (wydanej we wrześniu) wynikało, że podmioty te nie mogą podlegać pod duże urzędy skarbowe, z drugiej zaś (wydanej w październiku), że mogą. W obliczu takiego stanu rzeczy MF postanowił ponownie przeanalizować zagadnienie.


DUS tylko dla dużych
Przypomnijmy, że wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują największe podmioty gospodarcze. Do końca lutego 2017 r. warunki przejścia pod DUS regulowała ustawa o urzędach i izbach skarbowych, która wraz z wejściem w życie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej, czyli od 1.03.2017 r., przestała obowiązywać. Choć powołanie do życia KAS nie wpłynęło na zmianę struktury urzędów skarbowych, również tych wyspecjalizowanych, to nowością jest to, że o podleganiu pod duży urząd będą decydowały nie tylko dane ze sprawozdania finansowego, ale również z zeznania podatkowego CIT albo deklaracji VAT. Jeśli wystąpią przesłanki do zmiany urzędu skarbowego na duży, podatnik musi zawiadomić od tym administrację podatkową do 15 października.

I właśnie ta zmiana okazała się problematyczna. Pojawiły się bowiem wątpliwości dotyczące tego, czy skoro próg przychodu można badać także na podstawie deklaracji VAT, to pod DUS przejdą również spółki osobowe niebędące podatnikami CIT, ale będące podatnikami VAT.


Ostateczne stanowisko
Ze stanowiska MF wydanego we wrześniu wynikało, że podmioty te nie mogą podlegać pod duże urzędy skarbowe, z drugiego zaś - wydanego w październiku - wynikało, że jednak mogą. Dodatkowym problemem było to, że w okresie między wydaniem tych stanowisk przypadł termin na złożenie zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego. Taki stan rzeczy spowodował małe zamieszanie, bo spółki osobowe, które - sugerując się opinią resortu z września - nie złożyły takiego zawiadomienia (uznały, że DUS ich nie dotyczą), nie wiedzą czy takie zawiadomienie powinny jednak złożyć i skorzystać z instytucji czynnego żalu. Odpowiedź brzmi - nie.
W wyniku konsultacji wewnętrznych, po ponownym przeanalizowaniu kwestii podległości spółek osobowych pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe, ukształtowane zostało bowiem ostateczne stanowisko KAS. Jednoznacznie wynika z niego, że intencją projektodawcy było utrzymanie określonego jeszcze przed obecnie obowiązującym stanem prawnym katalogu pomiotów, w stosunku do których będą wykonywane zadania przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Oznacza to, że status spółek osobowych w stosunku do poprzedniego stanu prawnego nie uległ zmianie i nadal nie podlegają one pod właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.
Całą treść stanowiska Ministerstwa Finansów publikujemy tutaj.