Chodzi o projekt z 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który ma pozwolić na eliminację procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów. W związku ze zgłaszanymi znacznymi nadużyciami w zakresie wystawiania faktur, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym (tzw. „pustych faktur”) do paragonów fiskalnych, proponuje się ograniczyć prawo do wystawiania faktur dla przedsiębiorców do paragonów, które będą zawierały numer, za pomocą, którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Resort Finansów proponuje więc dodać ustęp 4 do art. 106b i wprowadzić zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się dla nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej. Jeżeli więc nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę tylko w tej sytuacji, kiedy na paragonie będzie wpisany numer NIP nabywcy. Chodzi o powiązanie wystawianej faktury z konkretnym paragonem, tak żeby uniemożliwić wystawianie faktur do paragonów, które nie zostały wystawione dla nabywcy żądającego faktury.

Zmiany te są reakcją na zaobserwowany proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe.

Wprowadzenie przepisów uniemożliwiających prowadzenie takiego procederu jest zatem niezbędne, w świetle prowadzonych działań zmierzających do uszczelnienia systemu podatku VAT. Napływające sygnały dotyczą wprawdzie nadużyć głównie w branży paliwowej (nabycie paliwa na stacjach paliw) oraz budowlanej (zakupy materiałów budowlanych), jednakże zasadne jest wprowadzenie regulacji zapobiegających takiemu procederowi o charakterze ogólnym, obejmującym wszystkie transakcje na rynku (które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem nadużyć). Proponowana zmiana pozwoli na wyeliminowanie przypadków wystawiania faktur na podstawie pozostawionych przez nabywcę paragonów fiskalnych.
W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość generowania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy stosowanie tego przepisu będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. W pozostałych przypadkach nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu fiskalnego wydrukowanego przez kasę rejestrującą dla nabywcy będącego podatnikiem. Podatnik, który będzie chciał otrzymać fakturę będzie w takim przypadku musiał zadeklarować sprzedawcy w momencie sprzedaży, że jego transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie i dokumentowana paragonem fiskalnym, tylko, że chce otrzymać fakturę.

Co istotne, wprowadzany przepis nie wyłącza możliwości zażądania przez nabywcę, który nie jest podatnikiem, wystawienia jemu faktury. Konsumenci zachowają uprawnienie do żądania wystawienia faktury, co ma duże znaczenie w kontekście np. dochodzenia gwarancji za towar, czy też dokumentowania wydatków dla innych potrzeb, np. realizowania ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednak faktura będzie miała być wystawiona na żądanie klienta do paragonu fiskalnego i paragon ten nie będzie zawierał nr NIP nabywcy, wówczas faktura również nie powinna zawierać nr NIP nabywcy. Taki sposób dokumentowania transakcji będzie miał odzwierciedlenie również w składanych plikach JPK_VAT. Jeżeli faktura będzie wystawiana na rzecz podmiotu innego niż podatnik, czyli będzie wystawiana na żądanie konsumenta, wówczas taka faktura nie powinna być wykazywana odrębnie w ewidencji sprzedaży.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów