W sprawie chodziło o ustalenie należności podatkowej za 2012 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych dla geodety, który również był biegłym sądowym. Z tytułu wykonywanych czynności na zlecenie sądów podatnik zadeklarował w korekcie zeznania podatkowego przychody z praw autorskich i innych praw, naliczając od nich 50-proc. koszty uzyskania przychodów.
Naczelnik urzędu skarbowego zanegował stanowisko podatnika, iż przychody biegłych sądowych z zakresu geodezji uprawniają do zastosowania - na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT – 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem organu takie prace nie mają charakteru twórczego.


Geodeta argumentował, że prace zlecane mu przez sądy, stanowią przedmiot prawa autorskiego. Podatnik wskazywał, że opracowania wykonywane dla sądów są pracami matematyczno-graficznymi, czyli mapami kartograficznymi, a nie aktami normatywnymi lub urzędowymi dokumentami.
Dyrektor izby skarbowej mimo wszystko nie przychylił się do twierdzeń podatnika. Organ odwoławczy wskazał, że opinie prawne należy uznać za materiały urzędowe, powstałe w wyniku zastosowania procedury urzędowej - ustanowienie biegłego sądowego - polegającej na zleceniu sporządzenia opinii, zgodnie z wytycznymi i przedłożeniu tej opinii do akt. W konsekwencji fiskus uznał, że opinie biegłego, jako materiały urzędowe nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego.


Z organami podatkowymi zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny (III SA/Wa 3184/14). Zdaniem WSA opinia biegłego jest urzędowym dokumentem, a brak ochrony wynikającej z prawa autorskiego rozciąga się również na mapy, stanowiące załącznik do nich. Prace wykonywane przez biegłego geodetę podlegają art. 22 ust. 9 pkt 4 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy PIT i tym samym 20-proc. kosztom uzyskania przychodu.


14 lutego Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 369/16) także zaaprobował stanowisko fiskusa. Sąd stwierdził, że mapy wykonywane przez biegłego geodetę stanowią materiał urzędowy i tym samym podlegają wyłączeniu z regulacji ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Natomiast, trzeba pamiętać, że sama formuła "materiały urzędowe" ma dużą pojemność i przynależność do niej materiał może uzyskać już samym faktem dotyczenia jakiejś sprawy urzędowej.
 

Prawo autorskie i prawa pokrewne Janusz BartaPrawo autorskie i prawa pokrewne >>
Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki prawa autorskiego. >>