Do zadań komórek wierzycielskich urzędu skarbowego należeć będzie między innymi wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Komórki prowadzić będą także sprawy w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji, czy odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe. Dokonywać będą także wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzić Rejestr Zastawów Skarbowych.

Zobacz też: MF wprowadza zmiany w organizacji urzędów i izb skarbowych >>