1. Podstawa prawna działania oraz zadania kół łowieckich
Koła łowieckie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) – dalej u.p.ł. Zrzeszają one osoby fizyczne i są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa (zob. art. 15 ust. 1 u.p.ł.). Koła łowieckie posiadają osobowość prawną, którą nabywają i tracą z dniem nabycia lub utraty członkowska w Polskim Związku Łowieckim (zob. art. 15 ust. 2 u.p.ł.).

Zadania kół łowieckich określa § 34 statutu Polskiego Związku Łowieckiego (statut ten określony został uchwałą XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego). Są to:
1)prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami u.p.ł, wieloletnimi planami hodowlanymi oraz w oparciu o zatwierdzone roczne plany łowieckie, a także zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
2)inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny;
3)zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego;
4)organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów z zakresu łowiectwa;
5)czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego prawa łowieckiego oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeńskości;
6)utrzymywanie dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska;
7)współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego;
8)realizowanie innych zadań Zrzeszenia określonych przepisami u.p.ł. oraz wykonywanie czynności zleconych przez organy Polskiego Związku Łowieckiego,
9)prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji statutowych zadań koła.

2. Koła łowieckie jako podatnicy VAT
Podatnikami VAT są między innymi osoby prawne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (zob. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), przy czym działalność gospodarcza w rozumieniu VAT obejmuje między innymi wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców (zob. art. 15 ust. 2 u.p.t.u.).
Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że koła łowieckie, między innymi, świadczą różnego rodzaju usługi związane z łowiectwem oraz dokonują sprzedaży (upolowanych lub wyhodowanych) zwierząt. Prowadzi to do wniosku, że koła łowieckie prowadzą – jako usługodawcy i producenci – działalność gospodarczą w rozumieniu VAT, a w konsekwencji są podatnikami VAT (niekoniecznie jednak czynnymi podatnikami VAT – zob. punkt 2.1 Korzystanie przez koła łowieckie ze zwolnienia podmiotowego).

Na kołach łowieckich zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT ciążą wszystkie „normalne” obowiązki przewidziane dla tych podatników, a więc:
1)obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji VAT (zob. art. 109 ust. 3 u.p.t.u.),
2)obowiązek regularnego składania deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D,
3)obowiązek wystawiania faktur (z zastrzeżeniem, że w przypadku czynności wykonywanych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej koła łowieckie mają obowiązek wystawiania faktur tylko na żądanie tych osób – zob. art. 106 ust. 4 u.p.t.u.),
4)obowiązek wypłacania zryczałtowanego zwrotu podatku oraz wystawiania faktur VAT RR w przypadku zakupu produktów rolnych oraz usług rolniczych od rolników ryczałtowych (zob. pismo Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 27 października 2004 r., PDF/415-51/04, http://sip.mf.gov.pl/sip/).
Koła łowieckie będące zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT mają jednocześnie prawo do korzystania z prawa do odliczenia. Więcej na ten temat w punkcie 4. Korzystanie z prawa do odliczenia przez koła łowieckie.

2.1. Korzystanie przez koła łowieckie ze zwolnienia podmiotowego
Koła łowieckie, jak większość podatników VAT, mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie to wynika z art. 113 ust. 1 u.p.t.u., który to przepis zwalnia od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł (w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu limit sprzedaży opodatkowanej ustala się w proporcji do okresu prowadzonej działalności w tym roku – zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Na wartość sprzedaży opodatkowanej w kołach łowieckich składa się większość czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych przez koła łowieckie (zob. punkt 3. Czynności podlegające opodatkowaniu VAT wykonywane przez koła łowieckie). Do wartości sprzedaży opodatkowanej nie wchodzi wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo od podatku (np. wartość świadczonych przez koła łowieckie usług szkoleniowych), jak również otrzymywanych przez koła łowieckie kwot niewywołujących żadnych skutków w VAT (np. darowizn czy składek członkowskich – zob. punkty?3.1 Darowizny otrzymywane przez koła łowieckie oraz 3.2 Składki członkowskie otrzymywane przez koła łowieckie).