Odpowiedź:

Przychód z tytułu otrzymanej premii (jako części wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi) powstaje już na moment zakończenia świadczenia usług zarządzania bądź na moment wystawienia faktury/uregulowania płatności, jeżeli miały one miejsce przed zakończeniem świadczenia usługi.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią pytania rozumiem, że przedmiotem działalności gospodarczej spółki są określone usługi zarządzania projektem deweloperskim, natomiast premia wypłacana spółce jest specyficzną częścią jej wynagrodzenia z tego tytułu - tzn. premia przysługuje spółce w przypadku spełnienia określonych warunków, wynikających z należytego wykonania usługi. Równocześnie zakładam, że przyznanie premii pozbawione jest uznaniowości zleceniodawcy - premia jest należna spółce, jeżeli zostały spełnione konkretne warunki.

Charakter premii jako wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi ma istotne znaczenie z uwagi na regulacje ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. w zakresie momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p. za datę powstania powyższego przychodu uważa się, zasadniczo, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

Tym samym, przychód z tytułu otrzymanej premii (jako części wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi) powstaje na moment zakończenia świadczenia usług zarządzania bądź na moment wystawienia faktury / uregulowania płatności, jeżeli miały one miejsce przed zakończeniem świadczenia usługi.

Dominik Klemens, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  10.08.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów