20 stycznia miała miejsce sesja edukacyjna poświęcona problematyce ujawniania informacji przez korzystającego (leasingobiorcę) w projekcie nowego MSSF Leasing. Obrady w kolejnych dniach dotyczyły propozycji rozwiązań szeregu problemów związanych ze szczegółowymi rozwiązaniami w obowiązujących bądź planowanych, nowych standardach, z czego najbardziej istotne dotyczyły propozycji nowego MSSF Leasing.

21 stycznia odbyły się wspólne obrady IASB i FASB dotyczące problematyki leasingu. Obydwie rady postanowiły, że ostateczna wersja nowego standardu powinna uwzględniać wskazanie celu ujawnień, który umożliwiłby użytkownikom sprawozdań finansowych ocenić kwoty, terminy oraz prawdopodobieństwo przepływów pieniężnych wynikających z umów leasingowych. Jednocześnie postanowiono pozostawić wymóg, wskazany w wersji wstępnej nowego standardu z 2013 r., żeby leasingobiorca zdecydował, jaki poziom szczegółowości ujawnień jest niezbędny dla spełnienia sformułowanego powyżej celu ujawniania informacji.

Dodatkowo, w odniesieniu do ujawnień ilościowych IASB zdecydowała się na usunięcie propozycji z 2013 r. w zakresie ujawniania przez leasingobiorcę uzgodnienia sald początkowych z saldami końcowymi zobowiązań z tytułu leasingu oraz praw do użytkowania aktywów.

Postanowiono natomiast, że leasingobiorca powinien ujawnić szereg dodatkowych informacji ilościowych, w tym m.in.:

- kwoty amortyzacji praw do użytkowania aktywów w podziale na klasy (kategorie) aktywów,

- odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu,

- całkowite wydatki z tytułu leasingu,

- zyski i straty będące rezultatem umów leasingu zwrotnego.

IASB zdecydowała także, że ujawnienia dotyczące leasingu powinny być prezentowane w odrębnej nocie lub sekcji sprawozdania finansowego. Ujawnianiu powinny podlegać również terminy wymagalności zobowiązań leasingowych (odrębnie od terminów wymagalności innych zobowiązań finansowych) zgodnie z wymaganiami MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji.

W odniesieniu do ujawniania informacji o charakterze jakościowym IASB odstąpiła od zakresu ujawnień wskazanych w wersji wstępnej MSSF Leasing z 2013 r. uznając, że leasingobiorca powinien ujawnić informacje w takim zakresie, żeby spełniony został ogólny cel ujawniania informacji. Wyjaśnienie tak sformułowanego wymagania ma być docelowo (w ostatecznie opublikowanej wersji standardu) zrealizowane poprzez przedstawienie listy szczegółowych celów oraz przykładów ilustrujących sposób wypełnienia tego obowiązku.

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego