Odpowiedź:

Powstałe dodatnie lub ujemne różnice kursowe będą stanowiły odpowiednio przychody lub koszty podatkowe, ale tylko w części przypadającej na wartość netto zobowiązania wynikającego z faktury zakupu. Różnice kursowe w części dotyczącej naliczonego na fakturze VAT nie wywołują żadnych skutków w podatku dochodowym.

Uzasadnienie:

Z art. 24c ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f. wynika, iż dodatnie różnice kursowe powstają, gdy wartość poniesionego kosztu w walucie obcej po przeliczeniu na złote wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonego według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, natomiast ujemne różnice pojawią się, gdy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej będzie niższa od jego wartości w dniu zapłaty.

Z przepisu tego wnioskujemy, że aby ustalić różnicę kursową, należy odnieść samą wartość kosztu (a nie wartość brutto faktury) do wartości dokonanej płatności. Tym samym, ustawodawca wykluczył możliwość ujmowania różnic kursowych w części dotyczącej podatku VAT w rozliczeniu podatkowym przedsiębiorcy.

Także organy podatkowe, w wydawanych interpretacjach, uznają, iż różnice kursowe w części dotyczącej  VAT nie są podatkowymi różnicami kursowymi. W orzecznictwie sądowym mamy również do czynienia z jednolitą linią orzeczniczą, ugruntowaną przez wyrok NSA z 2.03.2011 r., II FSK 1840/09. Sąd uznał, że VAT jest z punktu widzenia podatku dochodowego neutralny i dlatego nie może być brany pod uwagę przy kalkulowaniu różnic kursowych.

Od tej zasady istnieją dwa wyjątki, kiedy to różnice kursowe, w części odnoszącej się do VAT są ujmowane w rozrachunku podatkowym podatnika. Ma to miejsce gdy:
– podatnik nie jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego i VAT stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu. W takiej sytuacji różnica kursowa przypadająca na podatek VAT będzie uwzględniana w kosztach bądź przychodach podatnika na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) u.p.d.o.f.,
– podatnik prowadzi księgi rachunkowe  i wybrał metodę ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości, zgodnie z art. 14b u.p.d.o.f. Wówczas przychodem bądź kosztem podatkowym podatnika będą różnice kursowe obliczone od całej wartości faktury (brutto).

Jolanta Kica, autorka współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  17.02.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów