Odpowiedź:

Jeśli spółka komandytowa zawarła w grudniu 2016 r. umowę o świadczenie usług budowlanych jako podwykonawca i w grudniu 2016 r. otrzymała kwotę zaliczki w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia i wystawiała fakturę zaliczkową, w której wykazała podatek należny VAT, korekty rozliczenia tej zapłaty winna dokonać w rozliczeniu za okres, w którym w 2017 r. wykonana zostanie usługa, poprzez wystawienie faktury korygującej do faktury zaliczkowej.
W fakturze końcowej należy ująć otrzymane zaliczki, tak jakby zastosowanie miała do nich zasada odwrotnego obciążenia.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do u.p.t.u., jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u.,
b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
Zgodnie z art. 17 ust. 1h u.p.t.u., w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do u.p.t.u. przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u. stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Na mocy przepisów przejściowych art. 5 i 8 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024), przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., stosuje się do usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do u.p.t.u., które zostały wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. W celu ustalenia momentu wykonania usług stosuje się przepisy art. 19a ust. 2 i 3 u.p.t.u.

Zatem, skoro w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług (poszczególnych etapów budowy), usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę, w przypadku przyjmowanych częściowo usług od dnia 1 stycznia 2017 r., do tych etapów budowy stosuje się zasady obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
Natomiast w przypadku uiszczenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet wykonanych od tego dnia usług, dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. stał się nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., korekty rozliczenia tej zapłaty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym wykonano tę usługę.

W sytuacji, gdy spółka komandytowa zawarła w grudniu 2016 r. umowę o świadczenie usług budowlanych jako podwykonawca i w grudniu 2016 r. otrzymała kwotę zaliczki w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia i wystawiała fakturę zaliczkową, w której wykazała podatek należny VAT, fakturując realizację poszczególnych etapów budowy zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2017 r. będzie wystawiała faktury na zasadzie odwrotnego obciążenia. Natomiast w związku z zakończeniem w maju 2017 r. realizacji zlecenia (na zasadach odwrotnego obciążenia), winna skorygować rozliczenie otrzymanej zaliczki.

Ponieważ przepisy u.p.t.u. nie przewidują wystawienia dokumentu będącego jednocześnie fakturą wystawioną na zasadach odwrotnego obciążenia i fakturą korygującą fakturę zaliczkową, podwykonawca winien wystawić odrębnie fakturę korygującą do faktury zaliczkowej, a odrębnie fakturę końcową rozliczającą wykonanie usługi. W tej fakturze końcowej należy ująć otrzymane zaliczki, tak jakby zastosowanie miała do nich zasada odwrotnego obciążenia.

Karol Różycki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 21.12.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami