Pytanie

Podatnik VAT posiada NIP UE. Nabył od kontrahenta unijnego usługę elektroniczną.
Jak rozliczyć nabycie tej usługi w deklaracji VAT-7?
Czy należy złożyć informację VAT-UE?

Odpowiedź

Usługi elektroniczne świadczone na rzecz podatników opodatkowane są na zasadach określonych w art. 28b u.p.t.u., czyli zasadniczo w miejscu, gdzie usługobiorca ma swoją siedzibę.

Uzasadnienie

Ponieważ w analizowanym przypadku nabywcą usługi jest polska firma miejscem opodatkowania usług elektronicznych będzie Polska. Polski przedsiębiorca będzie obowiązany rozliczyć podatek VAT z tytułu zakupu ww. usług, tzn. naliczenia go według polskich stawek.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, stanowią import usług.
Ten nietypowy mechanizm opodatkowania transakcji określany jest jako tzw. "odwrotne obciążenie".

W celu rozliczenia VAT od importu usług podatnik może wystawić fakturę wewnętrzną lub inny dowolny dokument, z którego będzie wynikała podstawa opodatkowania i kwota VAT należnego.
Import usług należy wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 37 i 38. Natomiast dodatkowo w poz. 39 i 40 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b u.p.t.u. i są to usługi nabywane od podatników podatku od wartości dodanej (czyli od podatników z innych państw członkowskich).

Dodać należy, że podatek należny z tytułu importu towarów stanowi dla polskiego podatnika podatek naliczony do odliczenia, który należy uwzględnić w kwocie zakupów pozostałych i podatku naliczonego do odliczenia.

Powyższe oznacza, że zakup usługi jest w tym przypadku neutralny pod względem VAT.
Podatnik nie ma obowiązku wykazania zakupu usług elektronicznych w informacji podsumowującej.
Natomiast usługi prawne świadczone dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej mającej miejsce zamieszkania w innym kraju UE opodatkowane są w kraju siedziby usługodawcy – zgodnie z art. 28c u.p.t.u.

Zgodnie z treścią tego przepisu, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n u.p.t.u.

Żaden z ww. wyjątków nie dotyczy usług prawnych świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mających miejsce zamieszkania w innym niż Polska kraju UE. Jedno z wyłączeń (tj. art. 28l u.p.t.u.) dotyczy wprawdzie usług prawniczych, ale jedynie tych wykonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających miejsce zamieszkania poza terytorium UE. Ponieważ w analizowanym przypadku usługobiorcą jest osoba fizyczna zamieszkała w Niemczech, przepis art. 28l u.p.t.u. nie będzie miał zastosowania.