Pytanie

25 grudnia 2012 r. zmarł mąż. W 2013 r. do kwietnia rozliczyłam się wspólnie z mężem PIT-37 za 2012 r. W 2014 r. otrzymałam z zakładu pracy męża PIT-11 wynagrodzenie za stosunku pracy (wypłata za grudzień 2012 r. wypłacona w styczniu 2013 r.). W 2013 r. przez cały rok nie byliśmy małżeństwem.
Jak mam rozliczyć PIT-11 męża?
Pobieram rentę rodzinną na dziecko w wieku 12 lat. Rozliczyłam się jako matka samotnie wychowująca dziecko.
Czy postąpiłam prawidłowo?

Odpowiedź

Otrzymaną w styczniu 2013 r. kwotę wynagrodzenia po zmarłym mężu, która została wykazana w otrzymanej przez Panią informacji PIT-11 należało wykazać w składanym za 2013 rok zeznaniu podatkowym. Jeżeli zeznanie to zostało złożone przed otrzymaniem informacji PIT-11 należy złożyć korektę zeznania podatkowego za 2013 r. wykazując kwotę otrzymanego po zmarłym mężu wynagrodzenia, zgodnie z otrzymaną informacją PIT-11. Nie ma oczywiście przeszkód do dokonania rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 631 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), prawa majątkowe ze stosunku pracy (czyli m.in. prawo wynagrodzenia) przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Przychód, jaki w wyniku wypłaty uzyskuje taka osoba musi być umiejscowiony w źródle "prawa majątkowe", o którym mowa jest w art. 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Jak wynika z treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2013 r., II FSK 1401/11, osoba pobierająca świadczenie po zmarłym pracowniku uzyskuje prawo majątkowe, wyrażone w pieniądzu, mające postać wierzytelności wobec pracodawcy zmarłego które będzie stanowić dla tych osób przychód z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 u.p.d.o.f.).

W związku z powyższym otrzymaną w styczniu 2013 r. kwotę wynagrodzenia po zmarłym mężu, która została wykazana w otrzymanej przez Panią informacji PIT-11 należało wykazać w składanym za 2013 rok zeznaniu podatkowym. Jeżeli zeznanie to zostało złożone przed otrzymaniem informacji PIT-11 należy złożyć korektę zeznania podatkowego za 2013 r. wykazując kwotę otrzymanego po zmarłym mężu wynagrodzenia, zgodnie z otrzymaną informacją PIT-11. Nie ma oczywiście przeszkód do dokonania rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego