Odpowiedź:

Przepisy prawa nie zabraniają wystawienia faktury korygującej ze względu na upływ czasu (faktura ma zresztą znaczenie nie tylko „podatkowe”, ale z punktu widzenia np. rozliczeń między sprzedawcą a nabywcą), trzeba jednak pamiętać, że o skuteczności wystawienia faktury korygującej dla rozliczeń podatkowych możemy mówić wówczas, jeśli nie nastąpił upływ terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Zgodnie zaś z art. 70 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) - dalej o.p., zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Z punktu widzenia VAT – w 2017 r. przedawniły się rozliczenia za poszczególne miesiące 2011 r. (z wyjątkiem grudnia – termin płatności przypadał bowiem w styczniu 2012 r.).

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad systemu prawnego, tj. że „prawo nie działa wstecz”, obowiązują stawki stosowane w dacie powstania obowiązku podatkowego (ewentualnie na przełomie 2010 i 2011 roku ustawodawca wprowadził pewne przepisy przejściowe, które różnie regulowały szczegółowe kwestie).

Marcin Andrzejowicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 17.02.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów