Sposób i zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych, w tym Rb-N i Rb-Z, określają przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Dla potrzeb ustalenia kręgu jednostek zobowiązanych do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych, należy posłużyć się definicją „jednostki” zawartej w § 1 ust. 2 pkt. 1 tego rozporządzenia.

Z definicji tej wynika, że użyte w rozporządzeniu określenie „jednostka” oznacza jednostkę sektora finansów publicznych. Natomiast odpowiedź na pytanie jakie jednostki zaliczamy do jednostek sektora finansów publicznych, znajdziemy w przepisie art. 9 ustawy o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, że sektor finansów publicznych tworzą:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

3) jednostki budżetowe;

4) samorządowe zakłady budżetowe;

5) agencje wykonawcze;

6) instytucje gospodarki budżetowej;

7) państwowe fundusze celowe;

8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

9) Narodowy Fundusz Zdrowia;

10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

11) uczelnie publiczne;

12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;

14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

A zatem, do pozostałych jednostek posiadających osobowość prawną, zobowiązanych do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia zalicza się niżej wymienione jednostki, dla których organem założycielskim i nadzorującym w przypadku gmin jest: wójt, burmistrz, prezydent, tj.:

a) samorządowe instytucje kultury,

b) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

c) samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Ksiego Administracja