Współpraca IASB (a wcześniej) IASC z IOSCO sięga lat 80. XX w., kiedy po raz pierwszy IASC nawiązał współpracę z IOSCO. Podstawowym celem tej współpracy jest rozwój standardów (MSSF, a wcześniej MSR) tak, aby stanowiły wysokiej jakości zestaw standardów rachunkowości, które mogą być stosowane na całym świecie.

Ostatnio, w październiku 2012 r. Fundacja MSSF i IOSCO doszły do porozumienia w zakresie dalszej współpracy w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem ich stosowania w praktyce. Ogłoszone 18 września zasady dalszej współpracy tych dwóch organizacji stanowią uszczegółowienie wcześniej podjętych decyzji.

Szczegóły porozumienia określają:

- istotę i zasady dalszej, bardziej ścisłej współpracy między tymi organizacjami,

- obszary, w których IOSCO i Fundacja MSSF będą wzajemnie się wspierać.

W szczególności postanowiono, że m.in.:

- będą okresowo wymieniane informacje o postępie we wdrażaniu MSSF w poszczególnych krajach, planowanych zmianach MSSF, jak również o zmianach w regulacjach dotyczących rynków papierów wartościowych,

- IOSCO będzie wspierało IASB w pracach grup konsultacyjnych, a IASB będzie objaśniać wprowadzane (bądź proponowane) zmiany, które stanowią przedmiot zainteresowania regulatorów rynków papierów wartościowych.

Postanowiono również, że za dwa lata zostanie przeprowadzony przegląd skutków podpisanego porozumienia z perspektywy zakładanych celów.