Na stronie internetowej KIDP są zamieszczone odpowiedzi na pytania z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych, które – w świetle stanowiska KRDP – należy uznać za wiążące wytyczne. Pracownicy Biura KIDP obowiązani są do udzielenia informacji w sprawach związanych z realizacją obowiązków doradców podatkowych wynikających wyłącznie w zakresie, w jakim interpretacji dokonał dotychczas Zespół ds. Etyki Doradców Podatkowych.

W celu weryfikacji realizacji przez doradców podatkowych obowiązku podnoszenia kwalifikacji, Krajowa Rada Doradców Podatkowych udostępniła zakładkę „Kwalifikacje” w systemie mDoradca, gdzie następuje ewidencjonowanie punktów.
Doradcy podatkowi zobowiązani są do samodzielnego umieszczania, w systemie mDoradca, informacji nt. udziału w poszczególnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, innych niż organizowane przez KIDP, w których brali udział i z tytułu których mogą być przyznane punkty.

W przypadku form podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanych przez Regionalne Oddziały KIDP, od chwili zgłoszenia się przez doradcę podatkowego do udziału w tym zdarzeniu za pośrednictwem systemu mDoradca, czynności dotyczące rejestracji zdarzenia w systemie mDoradca dokonywane są bezpośrednio przez pracownika RO KIDP właściwego miejscowo dla danego doradcy podatkowego.

W przypadku form podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanych przez KRDP, od chwili zgłoszenia się przez doradcę podatkowego do udziału w tym zdarzeniu za pośrednictwem systemu mDoradca, wszystkie czynności dotyczące rejestracji zdarzenia w systemie mDoradca i przyznawania punktów, dokonywane są bezpośrednio przez pracownika Biura KIDP w Warszawie.Regionalne Oddziały KIDP zobowiązane są do weryfikacji realizacji, przez doradców podatkowych przynależących do tego RO KIDP, obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIa zasad etyki doradców podatkowych.

Na podstawie: Załącznik do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 7 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych, www.kidp.pl