Pytanie

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą kupiła łódź (jacht), który jest wynajmowany. Podatnik uzyskuje przychody z tytułu wynajmu w ramach działalności gospodarczej. Łódź stanowi środek trwały w firmie i dokonywane są od niej odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty podatkowe. Łódź wynajmowana jest tylko w okresie letnim, pozostałą część roku stoi na lądzie.
Czy w związku z tym powinniśmy stosować amortyzację sezonową i naliczać odpisy tylko za miesiące użytkowania łodzi?

Odpowiedź

Zasadą jest, że podatnik może dokonywać odpisów tylko w okresach faktycznego użytkowania środka trwałego. Przez ten czas ma jednak prawo uwzględnić w kosztach całość rocznej kwoty umorzenia.

Uzasadnienie

Amortyzacji dokonuje się co do zasady od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki wprowadzono do ewidencji.

Inaczej jednak przebiega amortyzacja, gdy jej przedmiotem jest środek trwały używany sezonowo.

Ze składnikami majątku używanymi sezonowo mamy do czynienia w sytuacji, gdy nie są one wykorzystywane ciągle, a jedynie przez część roku, np. z uwagi na warunki pogodowe. Z taką sytuacją mamy do czynienia w firmach, które podczas wakacji wynajmują sezonowy sprzęt, np. łodzie.

Odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych należy dokonywać w okresie ich wykorzystywania. Stanowi o tym art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.

W tym przypadku, wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku. Wybór jednego z powyższych sposobów ustalania miesięcznego odpisu amortyzacyjnego należy do podatnika.

Fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają amortyzację środków trwałych wykorzystywanych sezonowo jedynie w okresie ich używania, nie skutkuje jednak tym, że roczna kwota odpisów będzie niższa niż w przypadku dokonywania ich co miesiąc.

W przypadku wyboru pierwszej metody (czyli podzielenia rocznej wartości odpisów przez liczbę miesięcy, w których środek trwały jest wykorzystywany) wartość każdego z odpisów będzie wyższa, a ich suma będzie równa kwocie odpisów rocznych, "przysługujących" danemu środkowi trwałemu.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł