10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy dotyczące deregulacji zawodu księgowego zawarte w ustawie z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Dzięki tym przepisom czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może świadczyć każdy, kto:
a) posiada zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz za przestępstwa polegające na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej..

Zobacz: Od 10 sierpnia prawie każdy będzie mógł prowadzić księgi rachunkowe >>

W praktyce zmiana ta oznacza, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą posiadać certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Finansów, a spółki trudniące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych nie muszą zatrudniać pracowników z certyfikatem księgowego.

Chcesz usługowo prowadzić księgi rachunkowe - seminarium "Jak bezpiecznie otworzyć i prowadzić biuro rachunkowe po deregulacji" jest właśnie dla Ciebie

Zmianę zaproponowaną w ustawie deregulacyjnej należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze należy zastanowić się, czy zmiana ta wpłynie na osoby zatrudnione na stanowisku głównych księgowych. Moim zdaniem zwiększy się elastyczność zatrudnienia tej grupy głównych księgowych, która nie posiada certyfikatu księgowego czy uprawnień biegłego rewidenta. Dzięki deregulacji dostępna dla nich będzie możliwość przejścia na zatrudnienie w oparciu o własną działalność gospodarczą. Taka forma zatrudnienia jest dobrą okazją do redukcji kosztów w spółkach oraz zwiększania wynagrodzenia netto tych pracowników.

Po drugie należy zastanowić się czy wzrośnie zainteresowanie usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych wśród przedsiębiorców, którzy dotychczas nie posiadali uprawnień do prowadzenia tego typu działalności i nie świadczyli usług z tego zakresu. Moim zdaniem wzrost zainteresowania wystąpi, ale nie będzie on znaczący. Uważam, że nie należy spodziewać się lawinowego powstawania biur rachunkowych. Dotychczasowe bariery wejścia na rynek usług księgowych wynikające z konieczności posiadania certyfikatu były niewielkie. Certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych był łatwo dostępny. Nie było również problemu z zatrudnieniem pracowników posiadających taki certyfikat.

Fragment komentarza "Usługowe prowadzenie ksiąg przez biura rachunkowe po deregulacji" opublikowanego programie Vademecum Głównego Księgowego

Zobacz też: Biuro rachunkowe nie będzie potrzebować księgowego z certyfikatem >>