Pytanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym przedmiotem działalności jest biuro rachunkowe, powołała prezesa, który posiada certyfikat księgowy. Aktualnie prezes ma zamiar (wrzesień) przestać pełnić tę funkcję.
Czy biuro rachunkowe będzie mogło nadal prowadzić swoją działalność nie posiadając pracownika z certyfikatem do usługowego prowadzenia ksiąg?
Kto będzie mógł podpisać sprawozdanie finansowe za rok 2014?

Odpowiedź

Moim zdaniem biuro rachunkowe będzie mogło prowadzić działalność nie zatrudniając osób posiadających certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg. Taką możliwość dają znowelizowane przepisy w tym zakresie. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. powinno zostać podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe. Jeżeli księgi prowadzi biuro rachunkowe, to sprawozdanie powinna podpisać osoba upoważniona przez biuro do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Chcesz usługowo prowadzić księgi rachunkowe - seminarium "Jak bezpiecznie otworzyć i prowadzić biuro rachunkowe po deregulacji" jest właśnie dla Ciebie

Uzasadnienie

Stosownie do art. 52 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. - sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Artykuł 2 ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych znosi obowiązek posiadania certyfikatu. Stanowi on bowiem, że działalność polegającą na prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą wykonywać przedsiębiorcy pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:
1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 u.o.r.

Zobacz też: Od 10 sierpnia prawie każdy będzie mógł prowadzić księgi rachunkowe >>

Ostatni dzwonek na certyfikat księgowy >>

Koniec ministerialnych certyfikatów dla księgowych, ale będą inne >>

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego