Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym umożliwia przede wszystkim zawodowe wykonywanie większości czynności doradztwa podatkowego podmiotom innym niż podmioty dotychczas uprawnione, tj. doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, biegli rewidenci i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W kompetencji osób, których kwalifikacje zostały zweryfikowane (licencjonowani doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni) pozostawia jedynie czynności polegające na reprezentowaniu podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami - ze względu na fakt, że wiążą się one z wchodzeniem w stałe interakcje z władzą publiczną i często pociągają za sobą nieodwracalne skutki dla podmiotu reprezentowanego. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań ma sprawić, że wykonywanie większości czynności doradztwa podatkowego będzie dostępna dla każdego. Konsekwencją nowelizacji ma być zatem zwiększenie dostępności usług doradztwa podatkowego i obniżenie ich cen.

Zobacz: Deregulacja ogranicza czynności zastrzeżone dla doradców podatkowych >>

Zmiana art. 27 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym ma też na celu umożliwienie doradcom podatkowym wykonywania zawodu i jednocześnie pozostawania w zatrudnieniu w podmiotach innych niż podmioty uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego. Pozostając w zatrudnieniu w wymienionych podmiotach, doradca podatkowy jest uprawniony do wykonywania zawodu jedynie na rzecz tych podmiotów, a nie może wykonywać doradztwa na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do pracodawcy. Przyjęcie takiego rozwiązania zbliża zasady wykonywania doradztwa podatkowego do zasad świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych, którzy świadczą pomoc prawną, pozostając w zatrudnieniu w podmiotach, których wyłącznym przedmiotem działalności nie jest świadczenie pomocy prawnej. Dopuszczenie możliwości wykonywania zawodu doradcy podatkowego i pozostawania w zatrudnieniu we wskazanych wyżej podmiotach jest możliwe w przypadku, jeżeli nie będzie powodować konfliktu interesów.

Zobacz: Deregulacja wprowadza zmiany w zakresie zatrudnienia doradców podatkowych >>

Ze względu na to, że przepisy ustawy o doradztwie podatkowym umożliwiają zdobycie uprawnień do wykonywania doradztwa podatkowego obywatelom wszystkich państw, zasadne jest umożliwienie obywatelom innych państw zaliczenia na poczet praktyki zawodowej czynności doradztwa podatkowego wykonywanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - ze względu na zbieżność systemów i regulacji podatkowych w tych państwach. Powyższe rozwiązanie związane jest z dążeniem ww. krajów do ujednolicania wykonywania doradztwa podatkowego i zrównania sposobu traktowania czynności doradztwa podatkowego wykonywanych w tych państwach m.in. przez wspólne Europejskie Zasady Wykonywania Zawodu Doradcy Podatkowego w ramach Confédération Fiscale Européenne (CFE).

Zobacz: Praktyki zawodowe po deregulacji >>

Ponadto, w przypadku osób starających się o licencję doradcy podatkowego (uprawnionego do reprezentowania klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami), przewidziano skrócenie okresu praktyki zawodowej odbytej w Polsce z 2 lat do 6 miesięcy, a w przypadku absolwentów studiów wyższych, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy zawartej między uczelnią a Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego - możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu.

Zobacz: Zwiększy się tygodniowy wymiar praktyk dla kandydatów na doradcę podatkowego >>

Po deregulacji możliwa zmiana zakresu egzaminu na doradcę podatkowego >>

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego