Odpowiedź:
Zobowiązanie z tytułu zakupu środka trwałego, jako zobowiązanie z tytułu dostaw i usług, powinno zostać wykazane w pasywach bilansu – w poz. B.III.1a jako zobowiązanie krótkoterminowe, wobec jednostek powiązanych – w rozbiciu na zobowiązania o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy,
– powyżej 12 miesięcy,
natomiast w przypadku, jeżeli zobowiązanie z tytułu zakupu środka trwałego dotyczy jednostki pozostałej (niepowiązanej), wówczas jest ono wykazywane w poz. B.III.2d pasywów bilansu, jako krótkoterminowe zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy,
– powyżej 12 miesięcy.
Uzasadnienie:
W zależności od terminu zapłaty zobowiązania ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – dzieli zobowiązania na długoterminowe i krótkoterminowe.
Zasadniczo, za zobowiązania długoterminowe uważa się te, których termin płatności w całości przypada później niż w roku następującym po dniu bilansowym, a jeżeli zapłata ma nastąpić w ratach – to tę część zobowiązania, która w myśl umowy ma zostać zapłacona w roku lub latach następnych po roku obrotowym rozpoczynającym się bezpośrednio po dniu bilansowym, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.
Jednakże, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 22 u.o.r., do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług - niezależnie od terminu ich zapłaty, oraz także całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Zobowiązanie z tytułu zakupu środka trwałego jest moim zdaniem zobowiązaniem z tytułu dostaw i usług, a jako takie powinno być zaliczone do zobowiązań krótkoterminowych.

Tadeusz Waślicki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 10.04.2015 r.