Odpowiedź:
Zasadniczo, jeśli przy zakupie samochodu nie przysługiwało prawo do odliczenia, to przy jego wycofaniu z działalności i przekazaniu na potrzeby osobiste – nie powstaje VAT należny.
Trzeba jednak mieć na uwadze kwestię odliczenia (i naliczenia) VAT od części składowych samochodu bądź innych elementów dodatkowego wyposażenia (szczegóły w uzasadnieniu).

Uzasadnienie:
Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1)  przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2)  wszelkie inne darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
Zgodnie z kolei z art. 47 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej k.c., częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Jednocześnie przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.
Przy czym pojęcie części składowych jest dość szerokie i w odniesieniu do samochodów obejmuje zwłaszcza różnorakie części zamienne, np. filtr oleju, koło, akumulator.
Niekiedy może zaistnieć wątpliwość, czy dana rzecz jest częścią składową czy przynależnością.
Z tego punktu widzenia:
– częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2 k.c.),
– przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi (art. 51 k.c.).
Przyjęło się – przykładowo – że koło w samochodzie jest uważane za część składową, zaś koło zapasowe (bądź np. dodatkowe opony zimowe – za przynależność).
Gdyby problem był wart „pogłębienia”, to w tym zakresie warto odesłać do interesującego uzasadnienia zawartego w orzeczeniu WSA w Warszawie z dnia 23 października 2008 r., III SA/Wa 663/08 (aczkolwiek sprawa odnosiła się do podstawy opodatkowania w podatku akcyzowym i nie do końca można odnieść tamte reguły do VAT).
Przy czym jeśli podatnik zakupił opony zimowe z odliczeniem VAT, to wydaje się, iż jest to transakcja odrębna od „przekazania na cele prywatne samochodu”. Przekazanie opon byłoby już opodatkowane.
Jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP2/443-37/14/AB:
„aby ocenić czy mamy do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT należy ustalić:
– czy zamontowanie wskazanych towarów nastąpiło w rezultacie dostawy towarów czy świadczenia usług – tylko w przypadku dostawy towarów spełniona zostanie przesłanka do ewentualnego opodatkowania,
– czy zamontowane towary spełniają definicję części składowej oraz
– czy poszczególne części składowe zostały „skonsumowane” do momentu przekazania samochodu na cele osobiste.
(…) przekazanie w formie darowizny samochodu, w stosunku do którego co prawda nie przysługiwało podatnikowi przy jego nabyciu prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego, a w którym wymieniono części składowe, od których odliczono podatek VAT, będzie czynnością opodatkowaną. Sam brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu nie jest wystarczającą przesłanką do uznania czynności nieodpłatnego przekazania za czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania będzie cena nabycia części składowych określona w momencie przekazania, czyli uwzględniająca ich realną wartość w momencie przekazania”.

Zatem podstawą opodatkowania byłaby ewentualnie cena nabycia części składowych samochodu uwzględniająca utratę ich wartości rynkowej. W praktyce może się okazać, że będzie to wartość rzędu kilkuset złotych (a VAT – nawet tylko kilkadziesiąt złotych).
Z kolei dodatkowe wyposażenie, przy zakupie którego odliczono VAT (które to rzeczy łatwo wymontować, np. bagażnik dachowy czy też przedmioty stanowiące tylko "łatwo wymienialną" część zamienną, np. opony zimowe) – należy opodatkować osobno. Oczywiście jeśli opony zimowe zakupiono także bez VAT – to nie będzie podatku należnego.

Marcin Andrzejowicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 12.0.2015 r.