Pytanie

Szkoła organizuje wyjazd do teatru. Zostały zakupione bilety oraz został wynajęty autokar. Szkoła chce ten wyjazd sfinansować z funduszu świadczeń socjalnych.
Czy udział pracownika w takim wyjeździe będzie jego przychodem?
Czy udział pracowników w takim wyjeździe może być zrealizowany bez uwzględnienia kryterium socjalnego?

Odpowiedź

Pracownik, który będzie brał udział w wyjeździe do teatru uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Uzasadnienie

Jeżeli pracodawca zamierza sfinansować wyjazd z ZFŚS, wówczas musi uwzględnić kryterium dochodowe; świadczeniami z ZFŚS nie można rozporządzać w dowolny sposób. Omawianą kwestię reguluje art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych . W powołanych regulacjach czytamy, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Zakład pracy może jednak odstąpić od różnicowania wysokości dofinansowania dla poszczególnych pracowników, pracodawca może np. ustalić, że dla wszystkich pracowników wycieczka zostanie sfinansowana w całości.

Świadczenie przyznane pracownikowi będzie stanowiło dla niego przychód podlegający opodatkowaniu. Zastosowanie znajdą tu regulacje art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.

Opodatkowaniu podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W opisanej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. Wolna od podatku dochodowego jest jedynie wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
Na podstawie powołanych regulacji zwolnieniem od podatku objęta jest wartość świadczeń rzeczowych; wycieczka zaś, takim świadczeniem nie jest.

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.)

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)