Jak rozliczyć wydawane maskotki, jaką dokumentacją powinna dysponować spółka? Czy mogłaby potraktować wydawane maskotki jako prezenty o małej wartości, prowadząc ewidencję obdarowanych (imię i nazwisko)?

Odpowiedź

W mojej ocenie wydatek na nabycie maskotek będzie kosztem uzyskania przychodów CH. Z uwagi na brak bezpośredniego związku z przychodem, będzie to koszt podatkowy o charakterze pośrednim. To zaś oznacza, że koszt ten będzie mógł być uwzględniony w rozliczeniu podatkowym CH w momencie jego poniesienia. Jedynie dla celów dowodowych uważam, że CH powinno posiadać jakiś rodzaj dokumentacji potwierdzającej wydanie maskotek klientom (np. dzienne protokoły ilości wydanych maskotek).

Uzasadnienie

Aby możliwe było uznanie poniesionego wydatku za koszt uzyskania przychodów, musi on być poniesiony w celu uzyskania przychodu podatkowego bądź przynajmniej w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Zasada ta wynika z art. 15 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. W mojej ocenie w okolicznościach wskazanych w opisie pytania koszt nabycia maskotek powinien być uznany za koszt uzyskania przychodów CH. Wprawdzie nie jest to koszt bezpośrednio związany z jego przychodami podatkowymi, ale niewątpliwie wiąże się z tymi przychodami w sposób pośredni, gdyż zwiększona sprzedaż poszczególnych najemców prowadzących sklepy w CH wpływa też na zwiększenie przychodów samego CH.

Koszty pośrednio związane z przychodami podatkowymi mogą być potrącone w rachunku podatkowym podatnika zasadniczo w momencie poniesienia (art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.). Momentem poniesienia kosztu jest zaś – zgodnie z art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. – dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano).
Koszt nabycia maskotek będzie zatem mógł być uwzględniony w rozliczeniu podatkowym CH w momencie jego poniesienia, niezależnie od momentu faktycznego wydania maskotek klientom (tak też np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 4.02.2013 r., IPTPB3/423-404/12-2/MF).

W związku z powyższym w mojej ocenie, dla celów zaliczenia wydatku, o którym mowa, do kosztów podatkowych CH, nie jest wymagana żadna specjalna dokumentacja. Jedynie dla celów dowodowych warto zadbać o jakiś rodzaj dowodów świadczących o wydaniu nagród klientom (jak np. dzienne protokoły o ilości wydanych maskotek). Nie ma jednak wymogu zbierania danych osobowych klientów, którzy otrzymali maskotki z uwagi na nieprzekroczenie limitu 200 zł wartości maskotek i związane z tym zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Autor odpowiedzi: Mariusz Pogoński
Odpowiedzi udzielono 30.08.2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów