Odpowiedź:

Przedstawione w pytaniu okoliczności nie wskazują żadnych przeciwwskazań do opodatkowania uzyskiwanych przez podatnika przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – dalej u.z.p.d., uzyskiwane przez podatnika przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą być przez podatnika opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Zgodnie z zapisem pozycji 28 załącznika nr 2 do u.z.p.d., stanowiącego wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem oraz objaśnień do tejże pozycji przedmiotowego załącznika, z opodatkowania ryczałtem wyłącza podatnika wykonywanie wynajmu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik zatem nie mógłby opodatkowywać przychodów uzyskiwanych z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, gdyby najem ten był wykonywany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawodawca nie przewiduje innych przesłanek wyłączających prawo podatnika uzyskującego przychody z najmu ryczałtem. Takich przesłanek nie stanowi w szczególności ani fakt, że małżonka podatnika uzyskującego przedmiotowe przychody prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, ani także fakt, że podatnik podlega obowiązkowi ZUS jako tzw. osoba współpracująca w tejże działalności.
Reasumując, w opisanym w pytaniu przypadku nie ma żadnych przeciwwskazań do opodatkowania uzyskiwanych przez podatnika przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy jedynie pamiętać o tym, że skoro podatnik w danym roku opodatkowuje przychody z najmu wg zasad ogólnych, to stosowanie ryczałtowej formy opodatkowania będzie u niego możliwe dopiero od kolejnego roku podatkowego, pod warunkiem złożenia, do 20 stycznia tego kolejnego roku, w urzędzie skarbowym stosownego oświadczenia (art. 9 ust. 1 u.z.p.d.). Stosowanie tej formy opodatkowania nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji.
Krzysztof Kamiński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 27 lutego 2015 r.