Pytanie

Podatnik zakupi samochód osobowy po 1 kwietnia 2014 r., który będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, odliczy VAT w 100 proc. przy zakupie, złoży VAT-26 i będzie prowadził ewidencję przebiegu. Po kilku miesiącach stwierdzi jednak, że samochód będzie wykorzystywany również w celach prywatnych i zacznie odliczać 50 proc. z kosztów eksploatacyjnych.
Czy w tej sytuacji podatnik będzie zobowiązany do skorygowania VAT, jeśli odliczył przy zakupie w pełnej wysokości?

Odpowiedź

Tak, w przedstawionej sytuacji podatnik będzie zobowiązany do skorygowania części podatku VAT odliczonego przy nabyciu samochodu (nadwyżki ponad 50 proc. pozostałej na pozostały okres korekty).

Uzasadnienie

Od 1 kwietnia 2014 r. nie tylko znowelizowany został art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., ale również dodany zostanie art. 90b u.p.t.u. W artykule tym określony zostanie system korekt nawiązujący do przepisów o wykorzystywaniu pojazdów samochodowych (w tym samochodów osobowych) wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zobacz: Korekta VAT przy sprzedaży lub zmianie przeznaczenia samochodu firmowego >>

Okres korekty określony przepisami art. 90b u.p.t.u. trwać będzie, co do zasady, 60 miesięcy (a więc 5 lat), licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy. Wyjątek dotyczyć będzie pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł, w których przypadku okres korekty trwać będzie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania te pojazdy (zob. art. 90b ust. 6 u.p.t.u.).

Przepisy art. 90b u.p.t.u. przewidywać będą dwa rodzaje korekt – korektę zmniejszającą oraz korektę zwiększającą kwotę podatku odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu samochodowego. I tak:
1) jeżeli pojazd samochodowy wykorzystywany dotychczas wyłącznie do działalności gospodarczej zacznie być wykorzystywany do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza – podatnik będzie obowiązany do dokonania korekty zmniejszającej kwotę podatku odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu samochodowego,
2) jeżeli pojazd samochodowy wykorzystywany dotychczas do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza zacznie być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej – podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty zwiększającej kwotę podatku odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu samochodowego.

Na potrzeby omawianej korekty uznawać się będzie, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania (a zatem korekta będzie dokonywana również za okres zmiany sposoby wykorzystywania). Korekty trzeba będzie dokonywać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty (zob. art. 90b ust. 4 u.p.t.u.). A zatem przedmiotem korekty nie będzie najczęściej cała kwota podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu samochodowego, lecz jego część.

Przepisy powyższe znajdą również zastosowanie w przedstawionej sytuacji podatnika, który po 1 kwietnia 2014 r. nabędzie samochód osobowy, który będzie wykorzystywał wyłącznie do wykonywania działalności gospodarczej (w tym złoży informację VAT-26 oraz będzie prowadzić ewidencję przebiegu tego samochodu osobowego), a po kilku miesiącach postanowi ten samochód częściowo wykorzystywać do celów prywatnych. Podatnik taki będzie zatem obowiązany do skorygowania części VAT odliczonego przy nabyciu samochodu (nadwyżki ponad 50 proc. pozostałej na pozostały okres korekty).

Zobacz także: Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie informacji VAT-26 >>

Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów firmowych >>

VAT: jak potwierdzić wykorzystywanie auta wyłącznie w działalności gospodarczej >>

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego