Pytanie

Czy należy zgłosić do urzędu skarbowego pierwszą darowiznę między rodzeństwem na kwotę 7033,33 zł?

Odpowiedź

Tak, należy zgłosić darowiznę pieniężną w terminie pół roku od jej wykonania, lecz ze względu na kwotę nieprzekraczającą limitu, nie ma obowiązku jej dokumentowania przelewem na rachunek bankowy.

Uzasadnienie

W przypadku darowizn między najbliższą rodziną ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) – dalej u.p.o.s.d., przewiduje kilka instytucji prawnych umożliwiających skorzystanie z preferencji podatkowych. Pierwszą z nich jest zwolnienie przewidziane w art. 4a u.p.s.d. Dotyczy ono nabycia rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
- zgłoszą ich nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (w przypadku darowizny od chwili aktu notarialnego lub spełnienia świadczenia),
- udokumentują darowiznę pieniężną dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy, jeśli jej wartość od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości pieniędzy ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł.

W przypadku, gdy z powyższego zwolnienia nie można skorzystać, np. upłynął termin na zgłoszenie darowizny na podstawie art. 4a u.p.s.d., można skorzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 4 ust. 1 pkt 5 u.p.s.d., które dotyczy darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami. Choć w tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje w ciągu miesiąca od chwili aktu notarialnego lub spełnienia świadczenia, to jednocześnie dochowanie terminu 12 miesięcy na wydatkowanie pieniędzy pozwoli na zachowanie zwolnienia. Należy mieć na uwadze, iż z powyższego zwolnienia można skorzystać nawet jeśli jest ono zgłoszone po terminie (z czynnym żalem), ponadto jest to limit niezależny od kwoty wolnej od opodatkowania, o której mowa w art. 9 ust. 1 u.p.s.d. (9637 zł).