Odpowiedź:

Nie ma przeszkód aby samochód był wykorzystywany w działalności żony na podstawie zawartej umowy użyczenia i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Z powyższej regulacji wynika, że używany samochód osobowy – który nie jest środkiem trwałym u podatnika a który jest rozliczany na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu nie musi być własnością podatnika. Może to być również samochód innej osoby.

Z treści pytania wynika, iż samochód jest własnością męża (stanowi jak rozumiem jego majątek odrębny). W takiej sytuacji nie ma przeszkód aby samochód był wykorzystywany w działalności żony na podstawie zawartej umowy użyczenia i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 29.05.2015 r.