Odpowiedź:

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej, podatnik – co do zasady – nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-7 w przypadku powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, lecz ma prawo do złożenia takiej deklaracji, zwłaszcza w sytuacji, gdy są to czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Bez wątpienia korekta podatku przy wierzytelności nieściągalnej, o której mowa w art. 89a ust. 1 u.p.t.u., ma na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Tym samym uważam, że podatnik w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi.

Uzasadnienie:

Jak wynika z przepisu art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672)  – dalej u.s.d.g., przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy
W myśl przepisu art. 14a ust. 4 pkt 1 u.s.d.g., w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.
Z przepisu art. 99 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)  – dalej u.p.t.u., wynika, że w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, czynni podatnicy VAT nie mają obowiązku składania m.in. deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.
Zgodnie zaś z przepisem art. 99 ust. 7b u.p.t.u., zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa powyżej, nie dotyczy:
 – podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 – podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem;
 – okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
 – okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.
W świetle powyższego, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, podatnik - co do zasady - nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-7 w przypadku powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, lecz ma prawo do złożenia takiej deklaracji, zwłaszcza w sytuacji, gdy są to czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Bez wątpienia korekta podatku przy wierzytelności nieściągalnej, o której mowa w art. 89a ust. 1 u.p.t.u., ma na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Tym samym uważam, że podatnik w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi.

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 23.09.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami