Odpowiedź:

Oczywiście, koszty mediów ponoszone w trakcie ulepszenia środka trwałego do momentu przyjęcia obiektu do użytkowania, zwiększają jego wartość początkową. Podstawę prawną w tym zagadnieniu stanowi art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w którym stwierdza się, że cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.

Waldemar Gos, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  2.09.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów