Pytanie

Czy jeżeli dowód księgowy (np. faktura VAT) wystawiony przez wykonawcę za zrealizowaną usługę na podstawie zawartej wcześniej umowy, jest niezgodny z umową w zakresie wskazania daty płatności (np. z umowy wynika termin płatności 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby zamawiającego, a na fakturze wykonawca wpisał, iż termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury), a pozostałe dane są zgodne z umową, można dowód księgowy przyjąć i rozliczyć, czy też jest to nieprawidłowość, która winna spowodować zwrócenie dowodu księgowego wykonawcy?
Czy w przypadku przyjęcia takiego dowodu i przelaniu środków za wykonaną usługę w terminie zgodnym z zawartą umową, choć wykraczającym poza nieprawidłowy termin wskazany przez wykonawcę, jest to działanie prawidłowe, czy też może się wiązać z jakimiś negatywnymi dla zamawiającego skutkami?

Odpowiedź

Błąd co do terminu płatności, absolutnie nie stanowi przesłanki do zwrotu faktury; uchybienie tego rodzaju nie wpływa negatywnie na prawo do odliczenia podatku naliczonego czy rozliczenia kosztu dokumentowanego takim dowodem, należy jednak skorygować fakturę (np. za pomocą moty korygującej) aby uniknąć ewentualnych problemów związanych ze stosowaniem regulacji antyzatorowych.

Uzasadnienie

Już na wstępie odpowiedzi na pytanie czytelnika należy wskazać, że żaden przepis prawa podatkowego nie przewiduje zwrotu otrzymanej faktury jako sposobu jej korekty. Jeżeli w treści faktury wystąpi błąd, wówczas winna ona być skorygowana przez wystawcę za pomocą faktury korygującej lub przez nabywcę poprzez notę korygującą (o ile korekta nie dotyczy pozycji kwotowych). Ważnym przy tym jest to, że tak długo jak długo faktura potwierdza rzeczywistą czynność, i o ile nie wystąpią okoliczności przewidziane w art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., podatnik może wykorzystać taki dowód zarówno do rozliczenia kosztu podatkowego jak i do odliczenia podatku naliczonego (o ile oczywiście występują przesłanki materialne do takich działań).

"Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014 roku" >>>

Błąd co do terminu płatności nie wpływa negatywnie na istnienie prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego czy rozliczenia kosztu dokumentowanego takim dowodem. Oczywiście należy jednak skorygować fakturę (np. za pomocą noty korygującej) aby uniknąć ewentualnych problemów związanych ze stosowaniem regulacji antyzatorowych, tj. by nie pojawiły się wątpliwości co do tego czy nie zachodzi potrzeba korekty kosztów czy odliczenia VAT wobec braku zapłaty (decydujące znaczenie ma treść umowy ale urzędnik w pierwszej kolejności sprawdzi termin płatności wskazany w fakturze).