Produkcja przemysłowa w Polsce rośnie nieprzerwanie od dziesięciu miesięcy, a tempo wzrostu nowych zamówień otrzymywanych przez krajowych producentów jest najszybsze od 2007 roku. Dodając do tego najwyższy od maja 2004 roku poziom wskaźnika PMI (55,6 pkt), obrazującego koniunkturę w sektorze przemysłowym, perspektywa dalszej poprawy wyników finansowych spółek notowanych na GPW jest bardzo prawdopodobna. Za wejściem gospodarki w fazę ekspansji przemawia także wzrost indeksu WIG na przestrzeni roku o 20,3 proc. (31.10.2009-31.10.2010). To zatem dobra okazja do rozpoczęcia długoterminowych inwestycji w fundusze akcyjne.

Zarządzający Union Investment TFI spodziewają się, że przez najbliższy rok najbardziej dynamiczny rozwój będzie widoczny w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W tym kontekście atrakcyjnie prezentuje się subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek, który jest jednym z najlepszych funduszy w swojej kategorii. Roczna stopa zwrotu na dzień 31 października 2010 wyniosła ponad 23 proc. – Według najnowszych badań NBP dotyczących koniunktury ok. 76 proc. firm ocenia swoją sytuację jako bardzo dobrą lub przynajmniej dobrą. Wiele spośród nich to małe i średnie spółki giełdowe. W naszej ocenie warto rozważyć inwestycje właśnie w te spółki – mówi Jarosław Lis, zarządzający funduszami Union Investment TFI. W perspektywiczne sektory, które mają największe szanse na wygraną z rynkiem, inwestuje drugi z typowanych funduszy – UniAkcje Sektory Wzrostu. Jego strategia zakłada aktywne zarządzanie poprzez wybór tych sektorów, których potencjał wzrostu jest najwyższy oraz wykorzystywanie dysproporcji w wynikach odnotowywanych przez poszczególne branże. W ciągu ostatnich czterech miesięcy, czyli od momentu zmiany polityki inwestycyjnej, subfundusz osiągnął wynik na poziomie 13,4 proc.

Możliwość zarabiania niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym daje strategia UniTotal Trend, trzeciego typowanego przez Union Investment TFI funduszu. Jego konstrukcja pozwala na podział pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, w zależności od aktualnego trendu na rynku. Dzięki tej strategii możliwe jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu, nawet przy dużej zmienności. – Stosując mechanizmy „zaszyte” w UniTotal Trend możemy lepiej wykorzystywać potencjał rynku niż może to robić klasyczny fundusz akcji. Potwierdzeniem tego są osiągane wyniki – mówi Robert Burdach, zarządzający częścią akcyjną funduszu. Na koniec października roczna stopu zwrotu wyniosła ponad 40 proc., co plasuje UniTotal Trend w czołówce funduszy z grupy absolutnej stopy zwrotu.