W ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił jednorazowe odszkodowania na kwotę ponad 308 mln zł. Przeciętna wysokość takiego odszkodowania wynosiła około 7 tys. zł. W województwie śląskim w 2021 roku wypłacono ponad 5,6 tys. odszkodowań na łączną kwotę 39 mln 914 tys. zł.

Czytaj też: Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze – wybrane zagadnienia >

- Jednorazowe odszkodowanie jest świadczeniem, o które ubiegać się może osoba będąca objęta ubezpieczeniem wypadkowym, która na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stała się długotrwale lub stale niezdolna do pracy. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie poszkodowany składa dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, nigdy nie wcześniej. Natomiast pamiętać należy także o tym, że świadczenie przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

Czytaj również: GUS: W 2021 r. w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 68 777 osób>>

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie?

Wysokość świadczenia zależy od stopnia niesprawności organizmu i wynosi 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Sprawdź: Jak ustalić procent uszczerbku na zdrowiu w sytuacji złamania stopy w zakładzie pracy? >

- Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1 133 zł brutto. Wcześniej była to kwota 1033 zł brutto. Dla przykładu: osoba, u której zostanie stwierdzone 5 proc. uszczerbku na zdrowiu, otrzyma kwotę 5665 zł brutto – wyjaśnia Kopczyńska.

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania wynosi 19 819 zł brutto. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 101 926 zł brutto.  Jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wynosi 50 963 zł brutto. Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 101 926 zł brutto, które ulega zwiększeniu o kwotę  19 819 zł brutto na każde z tych dzieci. Odszkodowanie ustalone w łącznej kwocie dzieli się wówczas w równych częściach między uprawnionych. Natomiast 19 819 zł brutto przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzieci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. Mogą to być między innymi rodzice, macocha czy ojczym, jeżeli w dniu śmierci osoby po której należne jest odszkodowanie prowadzili z nią wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania. Każdy z nich może otrzymać taką kwotę, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom.

Sprawdź też: Zbiorowy wypadek przy pracy >

 

Jednorazowe odszkodowanie na wniosek

ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu. Osoba uprawniona musi wcześniej złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, jak m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku, czy też decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

 

 

Natomiast dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłym to m.in.:

  • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie,
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie odszkodowania uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
  • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

 

Terminy decyzji i wypłaty

Po otrzymaniu tych dokumentów lekarz orzecznik ZUS luk komisja lekarska ZUS ocenia stopień uszczerbku i jego związek z wypadkiem. Przyznanie lub odmowa przyznania tego świadczenia oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS. - ZUS wydaje decyzję w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, a następnie przyznane odszkodowanie wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.