Pracodawca decydując się na zaadoptowanie magazynu na pomieszczenia biurowe, powinien pamiętać o spełnieniu wymagań z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) – dalej r.b.h.m.e. Do ww. wymagań można zaliczyć:
1. zapewnienie, aby instalacje i urządzenia elektryczne były tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków (§ 10 ust. 2 r.b.h.p.);
2. zapewnienie na poszczególnych stanowiskach pracy administracyjno-biurowej dostatecznej ilości wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych (§ 13 ust. 1 r.b.h.p.);
3. zapewnienie w pomieszczeniach pracy administracyjno-biurowych oświetlenia naturalnego i sztucznego, odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem (§ 15 ust. 1 r.b.h.p.);
4. zapewnienie pracownikom administracyjno-biurowych odpowiedniej powierzchni i wysokości pomieszczeń pracy (§ 19 ust. 1 r.b.h.p.);
5. zapewnienie w pomieszczeniach administracyjno-biurowych na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. (§ 19 ust. 2 r.b.h.p.);
6. zapewnienie wysokości pomieszczenia stałej pracy administracyjno-biurowej, która nie może być mniejsza niż 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia (§ 20 ust. 1 r.b.h.p.);

Dowiedz się więcej z książki
Pracownik administracyjno-biurowy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł7. zlikwidowanie między pomieszczeniami administracyjno-biurowymi progów, chyba że warunki techniczne wymagają ich zastosowania; w takich przypadkach oznakowanie progów w sposób widoczny (§ 22 ust. 8 r.b.h.p.);
8. zapewnienie oświetlenia dziennego na poszczególnych stanowiskach pracy administracyjno-biurowej, dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz spełniającego wymagania określone w Polskiej Normie. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy na poszczególnych stanowiskach zapewnienie oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami (§ 25 r.b.h.p.);
9. wykonanie pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy (§ 25 r.b.h.p.);
10. wyposażenie okien i świetlików w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy (§ 29 ust. 3 r.b.h.p.);
11. wyposażenie okien i świetlików w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, przeznaczonych do wietrzenia pomieszczeń, w urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu (§ 29 ust. 4 r.b.h.p.);

 

Zobacz także: Jak często powinna być czyszczona klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych?>>

Zobacz także: Jak urządzić pomieszczenie kuchenne w budynku administracyjno-biurowym?>>

@page_break@

12. zapewnienie w pomieszczeniach pracy administracyjno-biurowych temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższej niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych zapewnienie temperatury nie niższej niż 18°C (291 K) (§ 30 r.b.h.p.);
13. zabezpieczenie stanowisk administracyjno–biurowych przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz (§ 31 r.b.h.p.);
14. wykonanie oceny ryzyko zawodowego występującego przy pracach administracyjno-biurowych, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, uwzględniając się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposobach wykonywania prac administracyjno – biurowych (§ 39a r.b.h.p.);
15. udostępnienie pracownikom administracyjno-biurowym, do stałego korzystania, aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących wykonywanych prac, obsługi maszyn biurowych i innych urządzeń technicznych biurowych oraz udzielania pierwszej pomocy (§ 41 ust. 1 r.b.h.p.);
16. zapewnienie pracownikom administracyjno–biurowym sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności zapewnienie apteczki lub apteczek w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy (§ 44 ust. 1 r.b.h.p.);
17. przeszkolenie odpowiedniej liczby pracowników administracyjno–biurowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (§ 44 ust. 2 r.b.h.p.);
18. zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dojścia do każdego stanowiska pracy, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m (§ 47 ust. 1 r.b.h.p.);

Dowiedz się więcej z książki
Ergonomiczne warunki pracy Podręcznik do nauki zawodu BHP Kwalifikacja Z.13.2
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 


19. zapewnienie przejścia między stanowiskami administracyjno–biurowymi o szerokości co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m (§ 47 ust. 3 r.b.h.p.);
20. zapewnienie pracownikom na poszczególnych stanowiskach administracyjno-biurowych pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, których rodzaj, ilość i wielkość powinna być dostosowana do liczby zatrudnionych pracowników i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana na poszczególnych stanowiskach (§ 111 ust. 1 r.b.h.p.);
21. zapewnienie pracownikom administracyjno – biurowym wody zdatnej do picia lub innych napojów. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników (§ 112 r.b.h.p.);
22. zapewnienie pracownikom administracyjno–biurowym środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy pracach administracyjno–biurowych, umieszczonych w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych (§ 115 r.b.h.p.);
23. wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe, biurka i fotele, spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (§ 4 i załącznik do r.b.h.m.e.);
24. przeprowadzenie oceny warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe (§ 5 ust. 1 r.b.h.m.e.);
25. zapewnienie pracownikom administracyjno–biurowym łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego (§ 7 r.b.h.m.e.);
26. zapewnienie pracownikom administracyjno–biurowym okularów korygujących wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (§ 8 ust. 1 r.b.h.m.e.).

Zobacz także: Dekalog ergonomii. Zakup biurowego wyposażenia>>

Zobacz więcej: Jak zmierzyć natężenie hałasu w pomieszczeniu biurowym?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.