Obowiązek ten jest zawarty w § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca jest obowiązany zapewnić dostateczną ilość wody nadającej się do picia oraz wodę do celów higienicznosanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Przy czym woda nadająca się do picia, to woda czysta, tzn. niezawierająca zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, nadająca się do spożycia bez zagrożenia dla zdrowia oraz zawierająca odpowiednią ilość soli mineralnych. Dlatego woda destylowana, mimo wysokiej czystości, nie nadaje się do celów konsumpcyjnych.
Ilość wody do celów higienicznych, przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego, nie może być mniejsza niż 120 l – na pracownika zatrudnionego przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 90 l w przypadku korzystania z natrysków; 90 l – na jednego pracownika wykonującego prace brudzące, wykonywane w wysokiej temperaturze lub wymagające zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków; 30 l - przy innych pracach.
Temperatura wody ciepłej doprowadzonej do umywalek, natrysków i brodzików przy stosowaniu centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosić 35-40°C (308-313 K), a w przypadku indywidualnego mieszania wody – 50-60°C (323-333 K).
Niezależnie od ilości wody niezbędnej do celów higienicznosanitarnych, pracodawca powinien zapewnić wodę niezbędną do utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości co najmniej 1,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi, wymagającej zmywania, oraz co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (utwardzone ulice, place itp.) oraz podlewania zieleni.
Informacje dotyczące zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). O wodzie do gaszenia pożarów traktuje także norma PN-B 02863:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. W normie zostały określone wymagania dotyczące projektowania i budowy sieci wodociągowych używanych do celów przeciwpożarowych, sposób zasilania tych sieci oraz rozmieszczania hydrantów zewnętrznych.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.