W przypadku pracy przy monitorze ekranowym badania te przeprowadza się co cztery lata. Jednakże zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) termin następnego badania może być krótszy, jeśli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne oceni, że jest niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.
W myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
W razie stwierdzenia konieczności stosowania szkieł korekcyjnych lub ich zmiany, pracodawca może ograniczyć swój udział w kosztach ich zakupu. Nie powinien być on jednak mniejszy niż koszt wykonania okularów odpowiadający standardowi podstawowemu. Szczegółowe kwestie dotyczące refundacji okularów mogą być uregulowane w przepisach wewnętrznych obowiązujących w danym zakładzie pracy. Nie mogą one jednak być mniej korzystne niż przepisy ustaw i rozporządzeń.

Źródło: Rzeczpospolita, 9 czerwca 2010 r., Izabela Szczygielska