Fragment komentarza z Serwisu BHP.

1. Wprowadzenie
Zgodnie z § 111 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do:
• liczby zatrudnionych pracowników,
• stosowanych technologii i rodzajów pracy,
• warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.
Zgodnie z § 1 załącznika nr 3 do r.b.h.p. pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być ogrzewane, oświetlone, wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.
Wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie powinna być:
• w świetle mniejsza niż 2,5 m,
• w świetle mniejsza niż 2,2 m – w przypadku usytuowania ich:
• w suterenie,
• w piwnicy,
• na poddaszu.

Podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być tak wykonane, aby możliwe było łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. Ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi, odpornymi na działanie wilgoci (§ 2 załącznika nr 3 do r.b.h.p.).
Pomieszczenia takie jak szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ustępy powinny być urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Nie dotyczy to zakładu pracy, w którym jest zatrudnionych do 10 pracowników na jednej zmianie, pod warunkiem zapewnienia możliwości osobnego korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń.
Pracodawca zatrudniający do 20 pracowników powinien zapewnić im co najmniej ustępy i umywalki, a także warunki do higienicznego przechowywania odzieży (własnej, roboczej, ochronnej) oraz higienicznego spożywania posiłków.
Jeżeli w zakładzie pracy takiego pracodawcy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace brudzące lub nie występują szczególne wymagania sanitarne, miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu (§ 3 załącznika nr 3 do r.b.h.p.).
Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mogą przechowywać swoją odzież w przeznaczonych do tego miejscach pomieszczeń pracy. Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników (§ 5 załącznika nr 3 do r.b.h.p.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.