Za ustawą - wraz z poprawkami - głosowało 95 senatorów i wszyscy głosujący byli za.

Uchwalona 24 lipca br. przez Sejm ustawa przewiduje wprowadzenie dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy służb, którzy zamiast przejść na emeryturę zdecydują się pozostać w służbie. Po 25 latach służby dodatek będzie przysługiwał w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby - w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Czytaj: Sejm uchwalił ustawę o wsparciu służb mundurowych>>

Oprócz wprowadzenia dodatków motywacyjnych funkcjonariuszowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Nowe przepisy mają, w intencji projektodawców, zapewnić optymalne warunki pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzyć instrumenty prawne motywujące do pozostania w niej jak najdłużej. M.in. poprzez przyznanie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby, wyżywienia w naturze oraz świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa uczestniczących w postępowaniu karnym.

Połączone komisje samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz praw człowieka, praworządności i petycji zarekomendowały wprowadzenie do projektu poprawek, w tym poprawki dotyczącej m.in. podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej policjantów oraz wyżywienia w naturze. Senat zaakceptował te poprawki.