Uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk sejmowy nr 432) ma zapewnić optymalne warunki pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzyć instrumenty prawne motywujące do pozostania w niej jak najdłużej. M.in. poprzez przyznanie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby, wyżywienia w naturze oraz świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa uczestniczących w postępowaniu karnym.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 440 posłów, 3 było przeciw (wszyscy z klubu parlamentarnego PiS), nikt się nie wstrzymał od głosu, ale 17 posłów nie głosowało.

Zobacz procedurę w LEX: Badania okresowe i kontrolne policjantów >

 

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  
POLECAMY

Dodatek za pozostanie w służbie

Zgodnie z ustawą, funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, który, zamiast odejść na emeryturę, zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta >

Co istotne, do stażu zalicza się okres służby zarówno w Policji, SG, SOP, PSP, SW, jak i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celnej i Służbie Celno-Skarbowej.

 

Sprawdź również książkę: Emerytury i renty w praktyce >>


Oprócz wprowadzenia dodatków motywacyjnych, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Uprawnienie emerytowanego funkcjonariusza Policji do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego >

Ustawa reguluje też kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy - za wiek, staż i trudne warunki służby, a także wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Ujednolica też przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych. Szczegółowo określa także warunki otrzymywania tzw. wyżywienia w naturze oraz wprowadza możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia w naturze.

Czytaj w LEX: Czy pracownicy zatrudnieni w Policji i sądzie są pracownikami administracji publicznej?  >

Inne zmiany, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym m.in. przez OSP, dotyczą używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Zgodnie z ustawą, nie będą one poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej.

Ustawa ma co do zasady wejść w życie z dniem 1 października 2020 r.  

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Czytaj w LEX: Czy z budżetu gminy można przekazać środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sztandaru i uroczystość nadania dla Komendy Powiatowej Policji? >