Związek zawodowy 12 września 2019 r. zwrócił się do dyrektora zespołu zakładów opieki zdrowotnej (pracodawcy) o udostępnienie informacji dotyczących zarobków medycznych i niemedycznych grup zawodowych z podaniem najniższego i najwyższego uposażenia zasadniczego, kosztów pracowniczych, premii procentowej, wysokości nagród i przyznanych podwyżek. Pismo w tej sprawie zatytułowano „ZAPYTANIE” i odwołano się w nim do przepisów ustawy o związkach zawodowych (uzz) i ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip). Pracodawca odpowiedział 10 października 2019 r., ale kilka dni wcześniej związek zawodowy zdążył wnieść skargę na bezczynność.

Związek zawodowy może wnioskować o informacje

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który wskazał, że zgodnie z art. 28 ust. 1 uzz, pracodawca jest obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Przepisy przewidują, że ich udzielenie następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Sąd podkreślił, że związek zawodowy jest uprawniony do uzyskania informacji, która nie łączy się z konkretną sprawą, lecz obejmuje wszystkie aspekty działalności związku. Dlatego też zakres przedmiotowy i podmiotowy udzielanych przez pracodawcę informacji jest uzależniony od okoliczności danej sprawy.

Czytaj w LEX: Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec zakładowej organizacji związkowej >

WSA podkreślił, że w skierowanym wniosku i skardze, związek zawodowy podnosił, że uzyskane informacje pozwolą na wykorzystanie jego uprawnień do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących indywidualnych i zbiorowych interesów pracowników.

 


Dwa tryby ubiegania się o informacje

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Znajduje to potwierdzenie w treści art. 2 ust. 1 udip w świetle, którego co do zasady każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Przyjmuje się, że pojęcie „każdy” oznacza osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Sprawdź w LEX: Od kiedy należy liczyć termin 30 dni na udzielenie odpowiedzi w trybie art. 28 ustawy o związkach zawodowych? >

Oznacza to, że również na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, związek zawodowy jest uprawniony do żądania informacji od podmiotu zobowiązanego do ich udostępnienia. Natomiast niezależnie od tego przysługują mu uprawnienia na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie bowiem z art. 28 uzz, podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji jest wyłącznie pracodawca. WSA podkreślił, że warunkiem koniecznym jej udostępnienia jest niezbędność do prowadzenia działalności związkowej. Tryb ten jest niezależny od tego, który został zagwarantowany w ustawie regulującej dostęp do informacji publicznej i stanowi lex specialis.

Czytaj także: NSA: Zgoda związku zawodowego na zmianę wynagrodzeń nauczycieli przez gminę nie jest konieczna >>>

Pracodawca miał 30 dni na udzielenie informacji

WSA zwrócił uwagę, że intencje związku zawodowego co do podstawy prawnej i trybu żądanych informacji zdradziła treść składanych wniosków. Jedynie w piśmie z 12 września 2019 r. wskazano jako podstawę ustawę o związkach zawodowych, pozostałe formułowano zaś jako wnioski o udzielenie informacji publicznej i powoływano jedynie ustawę o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też, skoro pismo z 12 września 2019 r. odwoływało się do ustawy o związkach zawodowych i miało związek z rolą związków zawodowych w zakładzie pracy i ich obowiązków w zakresie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, to pracodawca udzielił żądanej informacji w trybie przepisów tej ustawy i w terminie tam przewidzianym.

Czytaj w LEX: RODO pozwala pozyskać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego >

Oznacza to, że skarżący związek zawodowcy nie miał racji twierdząc, że zastosowanie znalazł art. 13 ust. 1 udip, który stanowi, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Kluczowy był bowiem art. 28 ust. 2 uzz, który przewiduje trzydziestodniowy termin. Natomiast skarga została sporządzona 6 października 2019 r., czyli jeszcze przed upływem wskazanego terminu. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że pracodawcy nie można przypisać bezczynności, więc skarga została oddalona.

Wyrok WSA w Gliwicach z 9 stycznia 2020 r. sygn. akt III SAB/Gl 292/19