Strona Społeczna podkreśla, że iż obywatele opłacają składki mając przekonanie, że są one przeznaczane na finansowanie świadczeń medycznych, a nie tworzenie nowego bytu administracji publicznej. W obecnej, trudnej sytuacji świadczeniodawców i nadal nieakceptowanym przez ubezpieczonych czasie oczekiwania na świadczenia, każde uszczuplenie budżetu NFZ będzie skutkowało zmniejszeniem dostępności do świadczeń medycznych.  

Pieniędzy na świadczenia jest za mało

Do czasu poprawy sytuacji finansowej publicznego płatnika i podniesienia wyceny świadczeń do poziomu umożliwiającego realizacje porozumień płacowych zawieranych przez Ministra Zdrowia, każdy odpis celowy z budżetu NFZ jest nie do zaakceptowania. 

Zespół podkreśla, że bezprecedensowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia, zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych oraz niektórych innych ustaw wynosi:   w 2019 r. - 96 652 278 zł,  w 2020 r. - 103 477 160 zł.

Rząd zdecydował - szef Agencji Badań Medycznych zarobi 26 tys. złotych czytaj tutaj>>

 

Wzrost nakładów przekazany do Agencji

Zgodnie z projektem, szacunkowo wg danych na rok 2019, do Agencji Badań Medycznych powinno być przekazane 265 997 118 zł tj. 0,3 % zgodnie z art. 34 pkt. 2) ppkt b) projektu. Ponieważ zgodnie z art. 34 pkt 2) ppkt b) odpis będzie przekazany dopiero w 2020 r. to kwota 265 997 118 zł za rok 2019 będzie wyższa i przekroczy wielkość środków przekazanych z budżetu do NFZ-u.

Oznacza to przekazanie całego wzrostu nakładów i jeszcze co najmniej 162 549 958 zł z naszych składek zdrowotnych do ABM, co w sposób istotny zmniejszy środki na świadczenia zdrowotne i pogorszy dostępność do nich.

Strona społeczna podkreśla, że wzroście nakładów na ochronę zdrowia mamy (na dzień 30 września 2018 r.) istnieje także bezprecedensowy wzrost zadłużenia ogółem spzoz–ów w wysokości kwoty 12 mld 685,6 mln zł .  Zadłużenie wymagalne spzoz–ów wynosi 1 mld 794,6 mln zł.

Na dodatek dynamika zobowiązań wymagalnych o 121,7 proc.  III kw. 2018 r. do I kw. 2018 r. Zobowiązań wymagalnych jednostek centralnych o 158 980 000 w III kw.  2018 r. w stosunku do IV kw. 2017 r.. Zobowiązań wymagalnych jednostek samorządu terytorialnego o 141 295 000 w III kw.  2018 r. w stosunku do IV kw. 2017 r.

W NFZ brakuje milionów na leczenie onkologiczne czytaj tutaj>>

 

NFZ już nie płaci za część świadczeń

Zespół podkreśla, że NFZ już z powodu braku środków, nie płaci na bieżąco za świadczenia nielimitowane zrealizowane – w rodzaju leczenie szpitalne. Strona społeczna podkreśla, że jeśli projekt wejdzie w życie w obecnym kształcie pieniądze na badania nie trafią do szpitali powiatowych i większości wojewódzkich. Za to zwiększą się budżety Instytutów i szpitali uniwersyteckich kosztem pozostałych.

Wiktor Masłowski przewodniczący Komisji BCC ds. usług zdrowotnych zaznacza, że zdecydowana większość pacjentów jest leczona na niższych poziomach referencyjnych, głównie przez szpitale powiatowe, wojewódzkie i dla tych pacjentów zmniejsza się ilość środków finansowych na korzyść najwyższych poziomów referencyjnych. Tylko 5 – 7 proc. pacjentów zaopatrują Instytuty, a  18 – 22 proc. pacjentów trafia do szpitali uniwersyteckich i klinicznych. Natomiast aż 73-75 proc.  pacjentów zaopatrują szpitale powiatowe i wojewódzkie

Ekspert podkreśla, że według Ministerstwa Zdrowia, te pieniądze wrócą do systemu , ale pojawia się pytanie kiedy? Pewnie po kilku latach i nie do wszystkich podmiotów leczniczych.

Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że pieniądze te nie pójdą na wynagrodzenia, lecz projekt nie przewiduje takiej konstrukcji finansowej, a przy każdych badaniach pojawiają się koszty osobowe. Zgodnie z art. 29 projektu te pieniądze pójdą na zakup udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, również na tworzenie spółek. 
Zespół Trójstronny podkreśla, że pozytywnie oceniamy propozycję powstania Agencji Badań Medycznych i również uważają, że należy zwiększyć finansowanie instytutów i klinik, jednak nie zgadzają się, aby te działania zmniejszały finansowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ i odbywały się kosztem pacjentów i pozostałych podmiotów leczniczych. 

 

Agencja Badań Medycznych - taka nowa instytucja jest potrzebna czytaj tutaj>>

Strona Społeczna apeluje również o zmianę art. 9 projektu, który reguluje skład Rady Agencji. Uważamy, że w składzie Rady powinien znaleźć się także przedstawiciel Rady Dialogu Społecznego. Jednocześnie uważamy, że idea powołania się Agencji Badań Medycznych jest słuszna, a jej cele w pełni zasadne, jednak pod warunkiem uzyskania finansowania bezpośrednio z budżetu państwa.