Chodzi o najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który w czwartek, 24 marca, trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych (nr UD 347). Projekt zmienia obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy podatkowego Polskiego Ładu a wśród nich także ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 7 projektu).

Czytaj również: 
Zmiany w Polskim Ładzie - 12 proc. PIT i wyłączenie składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania>>
Hinc: Zmiany w Polskim Ładzie to wbrew Konstytucji budowanie nowego systemu podatkowego w trakcie roku

- Z perspektywy sztuki prawniczej projekt likwiduje uciążliwość, która funkcjonowała od lat, ale doskwierała bardziej po wprowadzeniu Polskiego Ładu – mówi dr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj też: Wolne zawody w podatku dochodowym >

Nowa podstawa składki i koniec ze zbiegiem tytułów

Ministerstwo Finansów chce zmienić art. 81 ust. 2za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który mówi o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z projektem, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust. 2, 2e, 2z i 2zaa, ma stanowić kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Czytaj także: Komplementariusz stanie się przedsiębiorcą i zapłaci składki ZUS>>

W planach jest też dodanie nowego ust. 2zaa, zgodnie z którym do osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które jednocześnie prowadzą inną działalność pozarolniczą wymienioną w art. 8 ust. 6 tej ustawy, z której opłacają podatek dochodowy z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca – 24 – ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stosuje się ust. 2 lub 2e oraz odpowiednio art. 82 ust. 2a lub 2b.

Sprawdź też: Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą na postawie wpisu do CEIDG oraz jednocześnie wspólnik spółki jawnej powinna opłacać dwie składki zdrowotne? >

Jak twierdzą autorzy projektu, proponowany w art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ust. 2zaa jednoznacznie określi, że twórcy i artyści, którzy oprócz działalności twórczej i artystycznej prowadzą dodatkową działalność gospodarczą (inną niż twórcza lub artystyczna), podlegać będą zasadom ogólnym wyznaczającym sposób określenia wysokości składki zdrowotnej (tj. art. 81 ust. 2 i 2e), przy czym grupa ta zostanie objęta także sumowaniem otrzymywanych dochodów na cele ustalenia wysokości składki zdrowotnej, tj. zostaną objęte regulacją art. 82 ust. 2a i 2b tej ustawy.

– Mając na uwadze, iż dla celów rozliczenia podatku dochodowego, twórca lub artysta, który oprócz działalności twórczej lub artystycznej prowadzi dodatkową działalność gospodarczą, nie rozróżnia, z jakiej formy prowadzonej działalności pochodzi konkretny przychód/dochód, zasadnym jest, by był on obciążony tylko jedną składką zdrowotną od sumy uzyskiwanych dochodów. W tej sytuacji przychód/dochód z prowadzonej działalności artystycznej będzie się wliczał również do podstawy wymiaru składki zdrowotnej określonej przepisami art. 81 ust. 2 lub 81 ust. 2e ustawy z o świadczeniach zdrowotnych i podlegał sumowaniu z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danej formie podatkowej zgodnie z art. 82 ust. 2a i 2b tej ustawy. Natomiast twórca lub artysta, który prowadzi wyłącznie działalność twórczą lub artystyczną (i nie prowadzi oprócz niej innej działalności gospodarczej) będzie nadal podlegał obowiązkowi odprowadzenia składki zdrowotnej od zryczałtowanej podstawy, odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Sprawdź też: Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących i rozpoczynających działalność gospodarczą >

 


Jedna składka zamiast kilku

Zdaniem dr. Tomasza Lasockiego, propozycja Ministerstwa Finansów będzie korzystna dla twórców i artystów, którzy mieli kilka źródeł przychodów, bo obok przychodów z działalności twórczej lub artystycznej uzyskiwali także przychody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. – Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 82 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku artystów i twórców zbieg tytułów w ubezpieczeniu zdrowotnym jest zawsze rozstrzygany tak samo - trzeba zapłacić składkę zdrowotną od każdego z przychodów z osobna. Po wprowadzeniu tej zmiany przepisów będą natomiast płacić jedną składkę od wszystkich swoich przychodów uzyskiwanych: z działalności twórczej lub artystycznej oraz z działalności. Ci, którzy uzyskują przychody wyłącznie z działalności twórczej i artystycznej będą płacić składkę zdrowotną na dotychczasowych zasadach, czyli od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – wyjaśnia dr Lasocki. I dodaje: - To będzie dla nich korzystna zmiana.

Sprawdź też: Jaki opłacać ZUS, jeśli prowadząca działalność dowiedziała się, że jest w ciąży? >