Jak wyjaśnia NFZ, utrata tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego przez dzieci do 18 r.ż. pobierające rentę rodzinną, nastąpiła na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1265). Wspomniany art. 10 pkt 1 w ustawie o podatku dochodowym wprowadził zmianę w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, gdzie dodano zapis o dzieciach pobierających rentę rodzinną. W efekcie od 1 lipca te dzieci, wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny, zostały wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego.

Czytaj również: Pracujący uczniowie i studenci wypadają z ubezpieczenia zdrowotnego>>

Czytaj też: Renta rodzinna dla dziecka - LINIA ORZECZNICZA >>>

Zachowane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Jednak osoby do 18 roku życia pobierające rentę rodzinną, zachowały nadal prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawą jest art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c dodany do ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.). Definiuje on osoby uprawnione do świadczeń jako dzieci pobierające rentę rodzinną.

Warunkiem jest, by dzieci te mieszkały:

  • w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
  • państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub
  • w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii.

 

 

Co w sytuacji, gdy eWUŚ nie widzi pacjenta?

Jeśli w momencie konieczności skorzystania ze służby zdrowia pacjent do 18 r.ż. pobierający rentę rodzinną, jest niewidoczny w systemie eWUŚ, powinien okazać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jeśli go nie posiada, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Powinno ono brzmieć: „Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Taki druk powinna posiadać placówka medyczna.

Gdy złożenie oświadczenia nie jest możliwe

W sytuacjach nagłych, gdy ze względu na stan zdrowia ktoś nie może złożyć takiego oświadczenia, i tak otrzyma pomoc medyczną. Oświadczenie lub dokument potwierdzający pobieranie renty rodzinnej powinny zaś zostać złożone później w terminie:

  • 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej;
  • 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej – jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym.

 


Dla kogo renta rodzinna

Zasady przyznawania renty rodzinnej reguluje ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 504).

Kluczowym warunkiem starania się o rentę rodzinną jest, by bliska osoba zmarła w chwili śmierci:

  • miała ustalone prawo do emerytury lub spełniała warunki do jej uzyskania
  • miała ustalone prawo do emerytury pomostowej
  • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki do jej uzyskania
  • pobierała świadczenie przedemerytalne
  • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

ZUS przy ocenie prawa do renty rodzinnej przyjmuje, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Szczegółowo pisaliśmy o rencie rodzinnej tutaj