Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało nową wersję projektu  ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To kolejna już wersja przepisów, które mają na stałe uregulować wykonywanie pracy zdalnej w czasach po pandemii.

Czytaj w LEX: Projekt: praca zdalna na nowych zasadach >

Zmiany wprowadzone w nowej wersji projektu będą sprzyjać popularności okazjonalnej pracy zdalnej (stąd też pozytywne jest zwiększenie jej wymiaru do 24 dni w roku), a sformalizowana postać pracy zdalnej staje się faktycznie zjawiskiem nietrwałym i niepewnym, co jest konsekwencją bezterminowej możliwości złożenia wiążącego wniosku o przywrócenie pracy stacjonarnej. Warto pamiętać jednak, że taki wiążący wniosek nadal dotyczy pracowników, z którymi pracę zdalną uzgodniono w trakcie zatrudnienia.

Zobacz procedurę w LEX: Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii >

Czytaj również: MRPiT ma nową wersję projektu w sprawie pracy zdalnej

Polecenie pracodawcy zależne… od siły wyższej

Jedną ze zmian jest ograniczenie możliwości wydania polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę. W poprzedniej wersji projektu precyzowano, że pracodawca może wydać polecenie, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy nie będzie możliwe. Obecny projekt stanowi, że polecenie jest możliwe, gdy bezpiecznych warunków nie można zapewnić z powodu siły wyższej. Zmiana na pierwszy rzut oka może wydawać się kosmetyczna. Niemniej siła wyższa nie jest tożsama z przyczynami niezależnymi od pracodawcy. Siła wyższa to pojęcie prawne i o ile do tego pojęcia zalicza się np. następstwa ekstremalnych zdarzeń pogodowych, to przeważnie wyklucza się zwykłe awarie i usterki. To oznacza, że w porównaniu do poprzedniego projektu ogranicza się pracodawcom zakres sytuacji, w których mogą polecić wykonywanie pracy zdalnej.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca powinien prowadzić osobny rejestr poleceń pracy zdalnej?  >

 


Nietrwała… jak praca zdalna

Ważną zmianą jest usunięcie 3-miesięcznego terminu na tzw. prawo do namysłu, które daje możliwość złożenia wiążącego wniosku przez obydwie strony o zaprzestanie pracy zdalnej i powrót do normalnych warunków.

Czytaj w LEX: Kiedy polecenia pracy zdalnej, które obecnie przełożeni wystawiają pracownikom, będą mogły zostać odwołane? >

W poprzedniej wersji przepis przewidywał, że wiążący wniosek może być złożony w ciągu 3 miesięcy, a po upływie tego okresu powinien być uwzględniony w miarę możliwości. Poprzedni projekt potwierdzał, że zmiana umowy o pracę w zakresie pracy zdalnej odbywa się w trybie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego. W obecnej wersji terminu brak i przepisów potwierdzających tryb porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego. Taka zmiana oznacza, że nie ma ograniczenia czasowego na złożenie wiążącego wniosku, co oznacza że z definicji praca zdalna ma charakter nietrwały. Może to być zmiana niekorzystna dla tych pracodawców, którzy dla wprowadzenia pracy zdalnej musieliby ponieść wydatki np. na dostosowanie miejsca pracy zdalnej pracownika. Z drugiej strony oznacza to, że zmiana trybu pracy zdalnej będzie się odbywać w szczególnymi trybie i nie będzie wymagać wypowiedzenia zmieniającego.

 


Przetwarzanie danych osobowych

Projekt precyzuje także kwestie ustalania procedur ochrony danych osobowych. Kwestia ta nie powinna być lekceważona, jako że obowiązkiem pracodawcy będącego administratorem danych osobowych jest wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.

Autor jest radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.

Zobacz w LEX:  HR TECH SUMMIT 2021: Zarządzanie prawem pracy w formule pracy zdalnej >