Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, który przygotował minister spraw wewnętrznych i administracji.

Przewiduje on wzmocnienie ochrony prawnej oraz przyznanie świadczeń motywacyjnych po 25 latach służby funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej,  Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz zmianę zasad naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. To jedne z ważniejszych rozwiązań, które mają motywować funkcjonariuszy do pozostania w służbie jak najdłużej i zapewnić im bezpieczne warunki jej pełnienia. Powinny zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2020 r.

 


 

Projekt wprowadza prawo do świadczenia motywacyjnego

 • Jeśli funkcjonariusz Policji, SG, SOP, PSP i SW zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby - w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.
 • W ramach poszczególnych służb dodatek motywacyjny będzie powszechny.
 • Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz tym, przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.
 • Świadczenie motywacyjne ma zatrzymać w służbie doświadczonych funkcjonariuszy, a tym samym poprawić sytuację kadrową w formacjach podległych MSWiA i Służbie Więziennej.
 • Rozwiązanie to stanowi realizację jednego z punktów porozumienia zawartego między ministrem spraw wewnętrznych i administracji a przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji podległych MSWiA. Regulacja ta stanowi też odpowiedź na porozumienie zawarte między ministrem sprawiedliwości a związkami zawodowymi Służby Więziennej.

 


 

Przygotowane przepisy mają wzmocnić ochronę prawną funkcjonariuszy

 • Funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

 


 

Zmiana zasad naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

 • Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

 

Zmiana i ujednolicenie zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy

 • Projekt wprowadza zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.
 • Wzmacnia prawa funkcjonariuszy. Funkcjonariusz będzie mógł np.: wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej i złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

 


 

Ujednolicone przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych

 • Projekt określa warunki otrzymywania wyżywienia w naturze.
 • Wprowadzone jest możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia w naturze. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Czytaj również: NSA: Służba w policji bez znaczenia przy żołnierskiej odprawie