Przedsiębiorcy odnieśli się do proponowanych zmian w Kodeksie pracy. Zdaniem Lewiatana, wdrożenie dyrektywy 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej powinno realizować cele założone przez unijnego ustawodawcę, ale jednocześnie uwzględniać specyfikę krajowych rozwiązań, już obowiązujące wysokie standardy informowania pracowników. Rozbudowany i niedoprecyzowany zakres informacji grozi koniecznością przekazywania obszernych opracowań, a każdy błąd pracodawcy będzie zagrożony karą grzywny.

Czytaj również: Pracodawca nie wypowie umowy terminowej bez uzasadnienia>>
Czytaj też: Urlop w wymiarze proporcjonalnym >

Zmiany do dalszej dyskusji

Zdaniem Lewiatana, obecna sytuacja społeczno-gospodarcza uzasadnia wyłączenie z nowelizacji kwestii rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Tak istotnemu zagadnieniu należy poświęcić odrębną inicjatywę legislacyjną, poprzedzoną dyskusją partnerów społecznych. 

 

 

- W zakresie uprawnień rodzicielskich opowiadamy się za wspieraniem łączenia życia zawodowego z rodzinnym. Niemniej jednak należy uwzględniać wyzwania organizacyjne po stronie pracodawców, szczególnie tych mikro i małych. Prawo do urlopu wypoczynkowego nie powinno być zachowywane w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego. To jest nieuzasadnione obciążenie małych i średnich pracodawców. Tym bardziej, iż urlop wychowawczy nie będzie już związany z wdrożeniem przepisów prawa unijnego – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Tym samym zmiany wymaga art. 155(2) k.p. i przyjęcie, iż okres urlopu wychowawczego prowadzi do obniżenia proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym. Nie  ma przy tym znaczenia czy urlop wychowawczy jest wykorzystywany przed czy po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku.

Czytaj też: Urlopy wypoczynkowe dla osób na wychowawczych po zmianie kodeksu pracy >

Według Lewiatana, poprawienia wymaga katalog czynów zagrożonych karą grzywny. Brakuje elektronizacji wniosków, oświadczeń w zakresie rozwiązań dotyczących czasu pracy. Należy dążyć do ujednolicenia przepisów Kodeksu pracy dotyczących wniosków i oświadczeń. Zasadnie wprowadza się elektronizację przy uprawnieniach rodzicielskich, w przyszłości stosowaniu pracy zdalnej, ale brakuje jej  przy czasie pracy.