Taka propozycja zmiany art. 25 Kodeksu pracy pojawiła się w najnowszym projekcie nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, który właśnie został przekazany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych oraz opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (nr UC118). Niejako przy okazji przygotowywania rozwiązań, które mają wdrożyć do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy (czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79) ministerstwo chce zmienić także inne przepisy Kodeksu pracy.

Czytaj również: Pracodawca nie wypowie umowy terminowej bez uzasadnienia>>

Umowa na okres próbny

Zmiana ma dotyczyć m.in. art. 25 mówiącego o rodzajach umów. I tak w kwestii umowy na okres próbny MRiPS proponuje, by umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, pracodawcy mogli zawierać, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy, z zastrzeżeniem jednak trzech nowych, dodawanych par. 21–23. Na ich podstawie strony będą mogły uzgodnić w umowie o pracę jej przedłużenie o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Ponadto propozycja ministerstwa przewiduje, że umowę o pracę na okres próbny będzie można zawierać na okres nieprzekraczający: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy i 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy (par. 22).

Kalkulator wynagrodzeń 2022 r. >>

Strony będą też mogły wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa w projektowanym par. 22, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Zgodnie zaś z nowym brzmieniem par. 3 w art. 25, ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem ma być możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Czytaj też: Zasady zawierania umów na czas określony >

 

O czym będzie musiał informować pracodawca nowego pracownika

Radykalnemu wydłużeniu ma ulec lista informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy (nowe brzmienie art. 29 par. 3 pkt 1 lit. a-m i pkt 2 K.p.). W myśl propozycji MRiPS, pracodawca ma informować co najmniej o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy,
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku,
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią,
 • w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
 • w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
 • innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o procedurach jego przyznawania i ustalania,
 • obowiązującej procedurze rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposób ustalania takich okresów wypowiedzenia,
 • prawie pracownika do szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, w szczególności o liczbie przysługujących pracownikowi dni szkoleń w roku kalendarzowym oraz o polityce szkoleniowej pracodawcy,
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji,
 • w przypadku, gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

Nowością będzie też obowiązek poinformowania go nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę. Jak mówi projektowany art. 29 par. 3 pkt 2, nie będzie dotyczyło to przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego.

PROCEDURA Zawarcia umowy o pracę - informacja o warunkach zatrudnienia >

Dodajmy, że obecnie (zgodnie z art. 29 par. 3 pkt 1-5 k.p.) obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: - obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, - częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, - wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, - obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, - układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Czytaj też: Umowa o pracę przed dopuszczeniem do pracy - PORADNIK >